Lausunto

Kuluttaja-asiamiehen linjaus ”Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä”

FA toivoo linjaukseen tiettyjä muutoksia ja tarkennuksia.

KKV/24/14.08.01.03/2023

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua linjausehdotuksesta. FA:n huomiot on koottu alle linjausehdotuksen rakennetta seuraten.

Velalliselle merkitykselliset seikat (kohta 2.6)

FA ei pidä tarpeellisena alkuperäisen velkojan ilmoittamista kaikissa yhteydenotoissa. Näin on erityisesti tilanteissa, joissa perintä on jatkunut jo jonkin aikaa ja velalliseen on pidetty yhteyttä sähköisessä viestintäpalvelussa, jossa aiemmat yhteydenotot ovat säilytettävissä.

Jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa (kohta 2.7)

Kuluttaja-asiamiehen aiemman kannanoton mukaan velallista ei voi velvoittaa esittämään näyttöä kiistämisen perusteen paikkansapitävyydestä. FA katsoo kuitenkin, että velalliselta voi edellyttää tehdyn tutkintapyynnön esittämistä velallisen kiistäessä maksuvelvollisuutensa sillä perusteella, että perittävän saatavan perusteena olevan sopimuksen on tehnyt luvattomasti joku muu hänen nimissään. Tutkintapyynnön tekeminen on myös velallisen oman edun mukaista eikä se ole kohtuuton vaatimus velallisen hyvässä uskossa toimimisen osoittamiseksi.

Maksumuistutusten sisältö, määrä ja aikarajat (kohta 2.10)

Ohjeluonnokseen sisältyvän kuluttaja-asiamiehen kannanoton mukaan ”Maksumuistutuksen toimittamisesta sähköisesti on nimenomaisesti sovittava. Suostumusta ei voida antaa pelkästään hyväksymällä sopimussuhteen vakioehdot. Sähköisestä maksumuistutuksesta voidaan sopia myös laskutuksen myöhemmässä vaiheessa tai jo vapaaehtoisen perinnän alettua.”

Ohjeluonnos ei näiltä osin riittävästi mahdollista sähköisten viestintäkanavien hyödyntämistä. Esimerkiksi velallisen toiveen kaikkien yhteydenottoja toimittamisesta sähköpostitse tai muuta perintälain esitöissä vakiintuneeksi toimitustavaksi katsottua tapaa käyttäen tulisi katsoa täyttävän perintälain vaatimuksen nimenomaisesta sopimisesta.

  • Maksullisen perintäkirjeen toimittamisen määräaika

Kuluttaja-asiamies linjaa, että velalliselle olisi annettava kymmenen päivän reagoimisaika perintäkirjeen saapumisesta saatavan suorittamista tai huomautusten esittämistä varten. FA katsoo aikarajoja koskevan linjauksen olevan siinä määrin merkittävä, että asiasta olisi säädettävä laissa. Laissa ei säädetä maksumuistutuksessa tai maksuvaatimuksessa asetettavista määräajoista saatavan suorittamiselle, vaan pelkästään aikarajoista ensimmäiselle maksulliselle maksumuistutukselle ja sitä seuraaville maksumuistutuksille ja maksuvaatimuksille.

Perintäkirjeen saapumisesta laskettava kymmenen päivän reagoimisaika merkitsee käytännössä perinnän viivästymistä sekä velallisen että velkojan kannalta epätarkoituksenmukaisesti. Postinjakelun harvetessa kirjeiden kulkuajat pitenevät, jolloin maksuaikaa olisi kymmenen päivän reagointiajan varmistamiseksi annettava säännönmukaisesti jopa yli 14 päivää lähettämispäivästä lukien. Tämä voi johtaa saatavien kasautumiseen ja mahdollisen velkaongelman pahenemiseen. Monissa kuluttajasopimuksissa saatavat erääntyvät esimerkiksi kuukausittain, jolloin kuluttajavelalliselle lain ja linjauksen tarkoituksen vastaisesti jää vain lyhyt aika edellisen saatavan maksamiseen ennen uuden saatavan erääntymistä.

Suoritusten kohdentaminen perinnässä (jakso 6)

FA ehdottaa nimenomaisesti todettavan, että suoritusten kohdentamista koskevalla linjauksella liikasuorituksen palauttamiseen liittyen ei rajoiteta kuittausoikeutta tilanteissa, joissa saatavat ovat vastakkaisia.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan