Lausunto

Lausunto ESG-luokitusasetusta koskevasta U-kirjelmäluonnoksesta sekä kestävän rahoituksen kehystä ym. ja taksonomian delegoituja asetuksia koskevista E-kirjeluonnoksista

FA kannattaa U-kirjelmäluonnoksessa esitettyjä näkemyksiä eräin lisäyksin:

  • Asetuksen soveltamisalaa on syytä selkeyttää siten, että finanssialan yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät ESG-arviot rajataan tehokkaasti sen ulkopuolelle.
  • Talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt tulee neutraalisuussyistä sisällyttää soveltamisalapoikkeuksen alle.
  • Luokitusten kriittinen tarkastelu luokitettavan yhteisön toimesta tulee mahdollistaa.
  • Asetus ei saa luoda turhia esteitä markkinoille tulolle.


FA kannattaa komission tiedonannossa ym. esitettyjä näkemyksiä.

  • Nykyisen komission toimikauden aikana ei tulisi enää antaa uusia kestävän rahoituksen sääntelyesityksiä.
  • Nykyisen sääntelykehikon volyymia tulisi harkita ja sisäisiä ristiriitaisuuksia selventää.


FA tukee taksonomian kehittämistä uusilla delegoiduilla asetuksilla, mutta ei arvioi muita toimialoja koskevia teknisiä kriteerejä.

Valtiovarainministeriö
Rahoitusmarkkinaosasto

8/2023
U-kirjelmäluonnos: Komission ehdotus asetukseksi ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaluokitusten avoimuudesta ja eheydestä (ESG)
E-kirjeluonnos: Taksonomian delegoidut asetukset
E-kirjeluonnos: Komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ja komission suositus kestävään talouteen siirtymistä varten annetun rahoituksen helpottamiseksi

Luonnos U-kirjelmäksi komission ehdotuksesta asetukseksi ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaluokitusten avoimuudesta ja eheydestä (ESG)

U-kirjelmän sisältö ja Suomen kannat ovat kannatettavia. On tärkeää, että ammattimaisia EU:ssa toimivia ESG-luokittajia säädellään ja näiden käyttämille metodologioille vahvistetaan tietyt läpinäkyvyysvaatimukset. Luokittajien saattaminen ESMA:n valvonnan piiriin on tervetullutta. FA esittää, että lainvalmistelutyössä tulisi ottaa huomioon seuraavat, ministeriön kirjelmässä esitettyä täydentävät näkökohdat:

  1. Asetuksen soveltamisalan tulisi olla riittävän selkeä. On epäselvää, mikä kaikki toiminta luetaan asetuksen piiriin. Soveltamisala-artiklan (2 artikla) mukaisesti asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu mm. tuotteet tai palvelut, joihin sisältyy ESG-luokituksen osatekijä, eivätkä yksityiset ESG-luokitukset, joita ei ole tarkoitettu julkistettaviksi tai jaettaviksi. On haastavaa arvioida, pitääkö tämä sisällään esimerkiksi yleisölle jaettavat osake- tai muun arvopaperitutkimuksen sisältämät arviot kohdeyrityksestä. Kaikki sellainen finanssialan yritysten liiketoiminta, jonka olennaisena elementtinä on tarjota näiden asiakkaille dataa sijoituskohteista sijoituspäätösten tueksi, tulisi rajata asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle selväsanaisesti.

  2. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle tulisi rajata, sääntelyn neutraalisuuslähtökohdista käsin, myös suomalaisten talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt. Asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu 2 artiklan nojalla sellaiset ESG-luokitukset, jotka ovat unionissa toimivien säänneltyjen rahoitusalan yritysten laatimia. Nämä yritykset on määritelty tarkemmin 3 artiklan tyhjentävässä listassa. Lista ei sisällä talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöjä, jotka ovat tyypillisesti osuuskuntamuotoisia ja joihin on saatettu keskittää asetuksessa mainittujen sisäisten ESG-luokitusten laadinta ja tarjonta. Näiden yhteisöjen jättäminen pois listasta ja täten sisällyttäen ne asetuksen soveltamisalan piiriin olisi epäjohdonmukaista suhteessa mm. luottolaitosten ja vakuutusyritysten sääntelyyn.

  3. On olennaista, että luokitusten kohteena olevilla yrityksillä on käytössään riittävät keinot reklamoida saamastaan luokituksesta. Asetusluonnoksen 18 artikla (valitusten käsittelyjärjestelmä) turvaa osaltaan tätä oikeutta, mutta olisi tärkeää varmistaa, että luokittajalle asetetaan asetuksessa jonkinlainen selkeä aikaraja vastata ja mahdollisesti korjata luokitukseen liittyvät epäkohdat.

  4. On tarpeen varmistaa, että toimijoiden luokituslogiikka on läpinäkyvä, tieteeseen perustuva ja vertailun kestävä. FA katsoo, että ehdotetut sääntelyratkaisut eivät saisi silti suhteettomasti vaikuttaa palveluntarjoajien markkinoille tuloa, jonka vaarana on markkinoiden keskittyminen ja tämän heijastuminen hintoihin palveluiden ostajille.

E-kirjeluonnos komission tiedonannosta koskien kestävän rahoituksen kehystä ym.

E-kirjeen sisältö on kannatettava. Kuten kirjeessä mainitaan, komission tiedonanto ja suositus kannustavat ponnistelemaan kohti taksonomian mukaista vihreää siirtymää. Tiedonanto sisältää lähitulevaisuuden merkittävimmät kestävän rahoituksen hankkeet ja selostaa hyvin niiden tarpeellisuuteen liittyviä näkökohtia.

Komission suositus kestävään talouteen siirtymistä varten annetun rahoituksen helpottamiseksi on tervetullut. Sen pohjalta on kuitenkin vaikea ennustaa, mikä suosituksen varsinainen merkitys markkinoille tulee olemaan.

On lähtökohtaisesti hyvä asia, ettei uusia kestävän rahoituksen lainsäädännöllisiä toimia tulla antamaan nykyisen komission jäljellä olevan toimikauden aikana. FA pitää riskinä uuden sääntelyn antamista aikana, jona vanhaakaan sääntelyä ei ole saatu implementoitua käytäntöön riittävän kattavasti. Finanssialaan kohdistuu huomattava määrä sääntelyä, ja varsinkin ESG-liitännäinen sääntely on usein muodoltaan raportointi- tai tiedonantovelvoittavaa. FA:n näkökulmasta komission tulisi sen jäljellä olevalla toimikaudella ennen kaikkea keskittyä yhdenmukaistamaan mahdollisesti ristiriitaisiakin velvoitteita eri ESG-säädösten välillä.

FA kiinnittää edellisen osalta erityistä huomiota siihen, että komissio on luvannut tarkistella yleisemmin raportointisääntelyn määrää ja julkilausunut tavoitteen sen vähentämisestä (puheenjohtaja von der Leyenin maininta 25 prosentin vähennystavoitteesta puheessaan Strasbourgissa 15.3.2023). FA:lle on tärkeää, että myös kestävää rahoitusta koskevan sääntelyn ja raportointivaatimusten määrä pysyy kohtuullisena ja todellisuuden tarpeita heijastelevana. E-kirjeessä mainittu komission työpaperi on tärkeä askel oikeaan suuntaan kestävän rahoituksen kokonaisuuden käytettävyyden osalta. On erityisen toivottavaa, että raportoitujen haasteiden johdosta (mm. SFDR, BMR, MiFID & taksonomian yhteensovittaminen) komissio tutkiskelee lähitulevaisuudessa, minkälaisia ongelmia lainsäädännön eri osien välillä esiintyy. 

Lopuksi, FA näkee erityisen tärkeänä että valmisteluvaiheessa oleva yritysten huolellisuusvelvoitetta koskeva direktiivi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) on erityisesti arvoketjua koskevan sääntelyn osalta täsmällinen ja yhdenmukainen suhteessa unionin muuhun ESG-sääntelyyn.

E-kirjeluonnos taksonomian delegoiduiksi asetuksiksi

FA kannattaa uskottavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista sekä tieteeseen perustuvaa taksonomiaa ja laajemmin kestävän rahoituksen sääntelykehikkoa. Kannatamme toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, ja tuemme EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita.

Finanssialalle on tärkeää, että taksonomia on käyttökelpoinen ja uskottava finanssituotteiden ja rahoituspäätösten perustana. FA ei kuitenkaan pysty muodostamaan näkemystä niistä muita toimialoja koskevien teknisten arviointikriteerien yksityiskohdista, joista annetut taksonomian delegoidut asetukset koostuvat. Näiden arviointikriteerien arviointi vaatisi syvällistä asiantuntemusta eri toimialoilta. Tästä syystä FA ei ehdota muutoksia Suomen ennakkovaikuttamislinjoihin.


FINANSSIALA RY
Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan