Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia (66/2016) siten, että Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi.

Finanssiala kannattaa esitettyjä muutoksia. Finanssialalla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen. 

HE 55/2024 vp

Finanssiala kannattaa Kevan valvonnan siirtämistä kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan tehtäväksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia (66/2016) siten, että Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Lisäksi Kevasta annettua lakia muutettaisiin siten, että Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle asetetut erityiset kelpoisuusvaatimukset ja toimintavelvoitteet vastaisivat pääsääntöisesti työeläkeyhtiöiden johdolle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Lakiin tehtäisiin myös useita pienempiä muutoksia.

Finanssiala kannattaa esitettyjä muutoksia. Finanssialalla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen.

FINANSSIALA RY

Mikko KuuselaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan