Lausunto

Lausunto seuraavista asetusluonnoksista: “Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta” ja “Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta”

Finanssiala kannattaa ehdotettuja muutoksia.

VN/946/2024-MMM-2VN/940/2024

Finanssiala kannattaa ehdotettuja muutoksia

Rakennetukiasetusten muutokset ovat linjassa muuttuvan toimintaympäristön vaateiden kanssa, eikä Finanssiala ry:llä (FA) ole ehdotettuihin muutoksiin kommentoitavaa. Finanssiala kannattaa ehdotettuja muutoksia.

FA haluaa kuitenkin samalla nostaa esiin tähän lausuntopyyntöön liittymättömiä havaintoja, joihin toivottaisiin lainsäädännöllistä muutosta. FA huomauttaa, että valtiontakauksen tilakohtaista enimmäismäärää tulisi nostaa merkittävästi. Raja on tällä hetkellä 2 500 000 euroa. Investointien kokoluokka on kasvanut ja rajaa tulisi sen vuoksi päivittää.

Lisäksi korkotukilainoihin liittyvän valtiontakauspäätöksen voimassaoloaikaa (voimassaoloajan jatkomahdollisuutta) tulisi tarkastella. Viimeaikaisen kustannusten nousun vuoksi investointihankkeita on jouduttu lykkäämään, jolloin korkotukilainapäätökselle on haettu jatkoaikaa. Mikäli korkotukilainaa ei ole nostettu valtiontakauksen kahden vuoden voimassaoloajan puitteissa, takaus raukeaa. Jatkoajan mahdollisuus estäisi tällaisten tilanteiden syntymisen,

Takauksen voimassaoloajan pituudella on merkitystä etenkin silloin, kun hanketta rahoitetaan aluksi pankkilainalla (siltarahoitus), ja korkotukilaina on tarkoitus nostaa vasta myöhemmässä vaiheessa. Valtiontakauksen raukeaminen hankkeen aloituksen jälkeen mutkistaa sen loppuunsaattamista ja tuo pankeille lisätyötä, kun rahoituspäätökset on tehty olettaen valtiontakauksen olemassaolo.

Edellä nostetut esimerkit kuvastavat muuttuvan toimintaympäristön haasteita, joita nyky-yhteiskunta sekä taloudellinen ympäristö asettavat maataloussektorille.

Kyky vastata 2020-luvun vaatimuksiin edellyttää maataloudelta kykyä uusiutua. Se edellyttää monenlaisia hankintoja ja investointeja alalla toimivilta yrittäjiltä. Tässä kohtaa mukaan astuu rahoitusala, jonka rooli erilaisten investointien ja hankintojen mahdollistajana on ensiarvoisen tärkeä. Rahoituksen saatavuus myös tulevaisuudessa on siten otettava huomioon erilaisia järjestelmiä kehittäessä.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomistiJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan