Lausunto

Lausunto uudistettavasta jätevakuusoppaasta

Jätevakuusoppaan päivittäminen on hyödyllistä.
Vakuutta tulisi pääsääntöisesti käyttää vain kuitteja vastaan.

VN/27342/2022

1       Kommentit opasluonnoksen sisällysluetteloon ja rakenteeseen

Sisällysluettelo ja rakenne ovat selkeitä.

2       Kommentit lukuun 1. Hyväksyttävät vakuustyypit ja vakuuden antajat

Ei kommentteja.

3       Kommentit lukuun 2. Vakuuden asettamisvelvollisuus

Jätelain ja ympäristönsuojelulain mukaisten velvoitteiden vuoksi asetettavat vakuudet ovat yleensä pitkäkestoisia. Huomionarvoista on, että irtisanomisehto voi toistaiseksi voimassa olevan vakuuden lisäksi sisältyä myös pitkäkestoiseen, mutta määräaikaiseen vakuuteen, kuten takaukseen.

4       Kommentit lukuun 3. Muutostilanteet

Vakuuksien tarjoajien käytännöt voivat vaihdella, mutta ainakin takausten kohdalla käytössä on paljon omavelkaisia takauksia. Niissä maksun yhtenä edellytyksenä on tavanomaisesti, että lupaehdot sitovat yhä edellistä luvanhaltijaa lupasiirtomenettelyn ollessa käynnissä. Ensivaatimuksesta maksettavat takuusitoumukset saattaisivat johtaa maksuun niiden itsenäisen luonteen perusteella.

FA muistuttaa tarpeesta selkeyttää ympäristövastuiden asemaa konkurssissa sääntelytoimin erillisessä hankkeessa.

5       Kommentit lukuun 4. Vakuuden käyttäminen

Opasluonnoksesta poiketen FA katsoo, että vakuuksien käyttämisen tulisi lähtökohtaisesti perustua tositteisiin toimenpiteiden todellisista kustannuksista. Maksu voidaan vakuudesta suorittaa valvontaviranomaisen täytäntöönpanokelpoisen päätöksen perusteella lähinnä, jos on selvää, että edunsaajalle syntyvän vahingon määrä ylittää selvästi vakuuden enimmäismäärän.

Jos vakuus otetaan käyttöön pelkän valvontaviranomaisen antaman täytäntöönpanokelpoisen päätöksen perusteella ilman, että tiedetään luvanhaltijan laiminlyönnistä aiheutuvan vahingon todellinen määrä, voidaan joutua tilanteeseen, jossa vahingon todellinen määrä jää lopulta pienemmäksi kuin vakuuden perusteella maksettu määrä. Tällöin ylijäämä tulisi palauttaa vakuuden antajalle.

Palautusmenettelystä seuraisi sekä viranomaiselle että vakuuden antajalle ylimääräistä työtä. Tämä liittyisi esimerkiksi viivästyskoron laskuttamiseen ja mahdolliseen korjaamiseen ylijäämävarojen palauttamisen jälkeen. Ongelmia voisi syntyä myös tilanteissa, joissa vakuuden antaja on perinyt viranomaiselle tekemästään suorituksesta syntynyttä saatavaa toiminnanharjoittajalta tuloksellisesti, jolloin palautetut varat tulisikin tilittää toiminnanharjoittajalle.

Todellisten kustannusten selviäminen voi viivästyä myös olosuhteiden vuoksi, sillä vaadittavia ennallistamistöitä ei aina voi suorittaa kaikkina vuodenaikoina. Toimenpiteiden kustannusten kattaminen vakuudesta tositteita vastaan on toimiva käytäntö eikä vaaranna toimenpiteiden toteuttamista.

6       Kommentit lukuun 5. Liityntä muihin ympäristövakuuksiin

Ei kommentteja.

7       Kommentit liitteeseen, lisäysehdotuksia tai muita kommentteja

Ei kommentteja.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan