Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Finanssiala tulee lisätä kriittiseksi sähkönkäyttöpaikaksi asetukseen.
Pankkitoiminta on osa kriittistä infraa.

VN/29409/2022

Finanssiala ry (FA) pitää asetusta kokonaisuudessaan onnistuneena. Yhtenäiset valtakunnalliset säännöt helpottavat toimijoiden varautumista sähkökatkoksiin.

FA pitää hyvänä sitä, että sähkönkäyttäjillä on tieto siitä, kuinka keskeytyskriittiseksi oma sähkönkäyttöpaikka on luokiteltu. Tällöin kukin sähkönkäyttöpaikka voi suunnitella ja mitoittaa varautumisensa mahdolliseen sähkönjakelukatkokseen.

FA pitää hyvänä myös sitä, että sähkökatkoista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa sähkönkäyttöpaikkaan. Viestinnässä tulisi myös huomioida sähkönkäyttöpaikkojen vuokralaiset, jotka eivät ole suorassa sopimussuhteessa sähköverkkoyhtiöön.

Pykäläkohtaiset kommentit

2§ Kriittiset sähkönkäyttöpaikat

Finanssialan toimivuus myös sähkökatkojen aikana mahdollistaa yhteiskunnan toimivuuden. Finanssitoimiala taas on täysin riippuvainen tietoliikenneverkkojen toiminnasta. Laaja sähkökatko hiljentää tietoliikennemastot muutamassa tunnissa, mikä estää pankkien sähköisten palvelujen käyttöä ja käteis- ja maksuautomaattien sekä useimpien maksupääteiden toiminnan.

Asetuksessa tulisi huomioida myös tietoliikenneverkkojen toimivuus huomioimalla tietoliikenteen runko- ja alueverkkojen prioriteetti sähkönsaannissa.

Maksuliikenteessä on lukuisia arvoketjuja ja keskinäisriippuvuuksia, joiden häiriintyminen aiheuttaa vaikutuksia myös sähkönkäyttöalueen ulkopuolelle. Finanssialan toimijat ovat itse varautuneet laajasti sähkökatkoihin ja häiriöihin muun muassa konesalien varavoimakoneiden avulla. Varavoiman avulla pankin omat järjestelmät pysyvät toiminnassa, mutta palvelujen loppukäyttäjä ei pysty niitä käyttämään, jos tietoliikenneverkko ei toimi pankin ja loppukäyttäjän välillä.

Finanssiala tulee lisätä 2§:n ensimmäiseen momentiin kriittisenä sähkönkäyttöpaikkana. Pankkitoiminta on osa kriittistä infraa.

3§ Muiden sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestys

Pykälässä käytetään termiä ”lyhyeksi ajaksi”. Asetus tai muistio eivät kuitenkaan selvennä millaista aikahaarukkaa tällä tarkoitetaan.

Jotta sähkönkäyttöpaikka pystyy tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti varautumaan sähkökatkoksiin, tulee pykälässä käytetty “lyhyt aika” määritellä.

Muuta

Valmistelumuistiossa on viittaus sähkömarkkinalakiin. Tekstissä on ilmeisesti virheellinen numeroviittaus, oikea lienee (588/2013).

Finanssiala ry

Taina AhvenjärviJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan