Lausunto

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta tilinpäätösdirektiivin muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta (COM(2023) 596 final

Finanssiala yhtyy valtioneuvoston kantaan kestävyysraportointistandardien hyväksymisen lykkäämisestä

  • Finanssiala ry (FA) pitää tässä vaiheessa hyväksymispäivän siirtämistä välttämättömänä mutta ei pidä lykkäystä komission 25 %:n raportointirasitteen vähenemiseen sisällytettävänä eränä.

U73/2023 vp

Finanssiala yhtyy valtioneuvoston kantaan kestävyysraportointistandardien hyväksymisen lykkäämisestä

  • Finanssiala ry (FA) pitää tässä vaiheessa hyväksymispäivän siirtämistä välttämättömänä mutta ei pidä lykkäystä komission 25 %:n raportointirasitteen vähenemiseen sisällytettävänä eränä.

1 FA pitää tässä vaiheessa hyväksymispäivän siirtämistä välttämättömänä

FA pitää toimialakohtaisten standardien hyväksymispäivän siirtämistä tilinpäätösdirektiivissä välttämättömänä, sillä toimialakohtaisten standardien luonnosversioitakaan ei ole saatu vielä kommenteille ja alkuperäinen standardien hyväksymispäivä direktiivissä olisi jo 30.6.2024.

Koska kolmansien maiden kestävyysraportoinnin on säädetty alkavan vasta vuonna 2029 ensimmäisten, vuoden 2028 tietojen osalta, FA ei näe estettä sille, että myös näitä toimijoita koskevien ESRS-standardien hyväksymistä lykätään samaan ajankohtaan eli 30.6.2026 saakka.

2 FA:n mielestä komission 25 %:n tavoitteen mukainen raportointirasitteen vähentäminen tulisi kohdistua kokonaisuudessaan jo annettuun sääntelyyn

FA ei yhdy komission näkemykseen siitä, että kyseessä olevan raportointilykkäyksen olisi katsottava olevan osa raportointivaatimusten järkeistämistä ja yksinkertaistamista, tai että se olisi osa ensimmäistä toimenpidepakettia. Raportoinnin vähentämis- ja järkeistämistoimenpiteiden tulisi FA:n mielestä kohdistua jo annettuun sääntelyyn raportoinnista, eikä vasta tulevaisuudessa annettavaan sääntelyyn. 

FA huomauttaa myös, että Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen perusteluissa viitataan raportointivaatimusten voivan aiheuttaa kohtuutonta rasitetta erityisesti pk- ja mikroyrityksille. FA:n käsityksen mukaan mikroyritykset eivät kuulu kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaan, eivätkä niin ikään myöskään nyt ehdotuksena olevien toimialakohtaisten kestävyysstandardien soveltamisen piiriin. Pk-yrityksistäkin esitetty lykkäys koskisi pelkästään osaa eli listattuja pk-yrityksiä. Erityisesti mikroyritysten osalta FA pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotuksessa annettua yleistä perustelua tähän asiayhteyteen epäsopivana.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti MattilaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Taloudellinen sääntely

Teija Rehn

Johtava asiantuntija