Lausunto

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission luonnoksesta delegoiduksi direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurtenyritysten tai konsernien kokoluokkien raja-arvojen muutosten osalta (C(2023)7020 final)

Finanssiala ymmärtää raja-arvojen tarkastelun, mutta tuo esiin huolen datan saatavuudesta osalta yrityksiä

  • Finanssiala ry (FA) esittää, että kokokriteerien muuttamisessa tulee ottaa huomioon finanssialan yhtiöiden sääntelyn myötä kasvanut tarve saada asiakkailtaan tietoja.

U 74/2023 vp

Finanssiala ymmärtää raja-arvojen tarkastelun, mutta tuo esiin huolen datan saatavuudesta osalta yrityksiä

  • Finanssiala ry (FA) esittää, että kokokriteerien muuttamisessa tulee ottaa huomioon finanssialan yhtiöiden sääntelyn myötä kasvanut tarve saada asiakkailtaan tietoja

1       Kokokriteerien muuttaminen ei saa kasvattaa epäsuhtaa luottolaitosten ja yritysten raportointivelvoitteiden välillä

Raja-arvojen tarkistus tilinpäätösdirektiivin säännösten mukaisesti on perusteltua niin euroalueella kuin myös Suomessa. Kumulatiivinen kuluttajahintojen nousu Suomessa tammikuusta 2013 lokakuuhun 2023 on ollut n. 24 %, mikä suuruusluokkana vastaa euroalueen tasoa.

Kokokriteerien muutosten vaikutukset yritysten ja sitä kautta luottolaitosten ja muiden finanssialan yritysten raportointivaatimuksiin ovat vielä epäselviä. Kokokriteerien nostaminen voi johtaa siihen, että erityisesti kestävyysraportointikriteerien ulkopuolelle jäävistä suuryrityksistä ja listatuista pk-yrityksistä on jatkossa tarjolla vähemmän kestävyysdataa, jota tarvitaan mm. arvioitaessa sitä, onko yrityksen liiketoiminta ympäristön kannalta luokitusjärjestelmäkelpoista tai luokitusjärjestelmän mukaista toimintaa. Arvioinnin tulos vaikuttaa esim. siihen, miten luototuskelpoinen yritys on luottolaitosten näkökulmasta.

Yleisten kestävyysraportointistandardien voimaantulon yhteydessä Euroopan komissio on antanut helpotuksia erityisesti pienemmille kestävyysraportointivelvollisille yrityksille, mikä sekin kasvattaa epäsuhtaa finanssialan yritysten, kuten luottolaitosten, kestävyysraportointivelvoitteisiin verrattuna. Pienyritysten osalta Suomessa on jo käytetty jäsenvaltioharkintaista korotusoptiota, jolloin Suomi on tämän kokoluokan osalta uusissa rajoissa.

FA esittää, että kestävyysraportointi-, tilinpäätös- ja varmennustietojen soveltamisalan piirissä olevien yritysten määrän pieneneminen kokokriteerien muuttamisen seurauksena ei saisi edelleen kasvattaa raportoinnin epäsymmetriaa, kun samanaikaisesti luottolaitosten ja muiden finanssialan yritysten raportointisääntely asiakkaidensa osalta pysyy ennallaan tai kasvaa.

2       Useat yritykset ovat jo aloittaneet kestävyysraportointivalmistelun

Muutokset kokokriteereissä voivat aiheuttaa muutoksia myös it-järjestelmissä. Uusien kokokriteerien implementoinnilla voi olla vaikutusta historiallisesti tarkasteltavaan tietoon, eli se voi aiheuttaa tietokantojen yhdistelyä ja muutoksia tietokantojen hallinnassa.

Ehdotusten sisältämien vaihtoehtojen hyödyntämistarpeen myöhemmässä arvioinnissa on otettava huomioon, että useat yritykset ovat jo aloittaneet tekemään investointeja valmistautuakseen kestävyysraportointidirektiivin mukaiseen kestävyysraportointiin.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti MattilaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Taloudellinen sääntely

Teija Rehn

Johtava asiantuntija