Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä (EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset sekä komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ym.)

FA katsoo talousvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että taksonomiasääntely on kannatettavaa niin kauan, kuin se on uskottavaa, läpinäkyvää, vertailukelpoista ja tieteeseen perustuvaa. FA ei ota tarkemmin kantaa siihen, minkälaisten teknisten arviointikriteereiden pohjalta erilaisten toimintojen taksonomian mukaisuutta on syytä tarkastella. Tämän vuoksi FA ei ehdota muutoksia Suomen ennakkovaikuttamislinjoihin.

Komission kestävän rahoituksen kehystä ja siirtymärahoitusta koskevien tiedonannon ja suosituksen osalta FA katsoo, että kestävän rahoituksen sääntelyn täytäntöönpanon tulisi olla valokeilassa uuden sääntelyn sijaan. Pk-yritykset tulee saada mukaan vihreään siirtymään ja finanssialan kyky rahoittaa yrityksiä siirtymässä tulee varmistaa siten, että viherpesuriski ei kasva suhteettoman suureksi.

E 32/2023 vp
Lausuntopyyntö, EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset
E 33/2023 vp
Lausuntopyyntö, Komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ym.

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä (EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset sekä komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ym.)

Taksonomian delegoidut asetukset, E 32/2023 vp

Finanssiala (FA) kannattaa uskottavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista sekä tieteeseen perustuvaa taksonomiaa ja laajemmin kestävän rahoituksen sääntelykehikkoa. Kannatamme toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, ja tuemme EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita.

Finanssialalle on tärkeää, että taksonomia on käyttökelpoinen ja uskottava finanssituotteiden ja rahoituspäätösten perustana. FA ei kuitenkaan pysty muodostamaan näkemystä niistä muita toimialoja koskevien teknisten arviointikriteerien yksityiskohdista, joista annetut taksonomian delegoidut asetukset koostuvat. Näiden arviointikriteerien arviointi vaatisi syvällistä asiantuntemusta eri toimialoilta. Tästä syystä FA ei ehdota muutoksia Suomen ennakkovaikuttamislinjoihin.

Komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ym., E 33/2023 vp

Komission julkaisemat tiedonanto ja suositus sekä niihin liittyvät muut asiakirjat ovat tervetulleita ja FA tukee valtioneuvoston asiassa esittämää kantaa. Erityisesti FA on valtioneuvoston kanssa yhtä mieltä siitä, että kestävän rahoituksen kehyksen on oltava mahdollisimman yksiselitteinen ja toimiva, jotta tavoitellut hyödyt saavutetaan. FA on samoin ehdottoman samaa mieltä siitä, että viherpesun ehkäiseminen on tärkeää. Viherpesu vaarantaa markkinoiden yhteismitallisuuden ja aiheuttaa erityisesti maineriskejä.

FA toteaa edelleen valtioneuvoston näkemyksiä täydentävästi seuraavaa:

Tiedonanto – Kestävän rahoituksen kehys, joka toimii käytännössä

Erityisesti finanssiala on ollut hyvin raskaan sääntelytaakan kohteena myös kestävän rahoituksen kokonaisuuden osalta. Nykyisen komission tulisi jäljellä olevalla toimikaudellaan keskittyä yhdenmukaistamaan mahdollisesti ristiriitaisiakin velvoitteita eri kestävyyssäädösten välillä eli parantamaan kestävän rahoituksen kokonaisuuden käytettävyyttä niin finanssialan yritysten kuin kestävyystiedon loppukäyttäjienkin näkökulmasta. Finanssialan suurimmat datatarpeet kohdistuvat sen arvoketjujen toimijoihin, eli pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilta saatu kestävyysdata näyttelee suurta roolia vihreässä siirtymässä.

Komissio on tiedonantonsa päätelmissä tullut siihen lopputulokseen, että EU:n kestävän rahoituksen kehys toimii käytännössä. Ottaen kuitenkin huomioon esimerkiksi laajemmin markkinoilla ilmenevät näkemykset EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) toimivuudesta, joita komissio syyskuussa avaamassaan SFDR-konsultaatiossa tuntuu itsekin osittain jakavan, tulisi kehyksen toimivuuteen suhtautua kriittisesti. FA korostaa tarvetta varata riittävästi aikaa sääntelyn täytäntöönpanoon ja arvioida sääntelykehyksen toimivuutta riittävällä pieteetillä varsinkin tilanteessa, jossa uutta kestävyyssääntelyä on annettu alati kiihtyvällä tahdilla.

Komission suositus siirtymärahoituksesta

FA kiinnittää huomiota siihen, että komission siirtymärahoitusta koskeva suositus perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.Vapaaehtoisuudella saadaan aikaan vapaaehtoista vaikuttavuutta. Näkemys pk-yritysten kyvyistä ja motivaatiosta kanavoida resursseja siirtymään tulisi sisällyttää kaikkiin sellaisiin vaikutusarvioihin, joilla perustellaan uutta sääntelyä, myös suosituksia. FA näkeekin mahdollisena, että komission antama suositus ei välttämättä saavuta tällaisenaan EU:n Green Deal -tavoitteita pk-yritysten siirtymäkehyksen perustuessa vapaaehtoisuuteen. Finanssialan voi olla haastavaa arvioida sijoitus- tai rahoitettavan kohteen vihreyttä silloin, kun raportoimiseen tarvittavaa dataa kohteesta on vaikea tai mahdotonta hankkia.

On tärkeää, että pk-yritykset saadaan mukaan tukemaan vihreää siirtymää, ja että niiden siirtymää kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta kyettäisiin vastavuoroisesti tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä tavoitetta tukee luonnollisesti se, että myös pk-yrityksille vahvistetaan riittävän kunnianhimoiset raportointivelvoitteet suhteessa kestävyystavoitteisiin. Tämän vuoksi FA pitää erityisen tärkeänä, että komission pk-yrityksille suunnatun vapaaehtoisen ESRS-standardin valmistelussa otetaan huomioon siirtymänäkökulmat. Pk-yrityksiä tulisi edelleen kannustaa laatimaan liiketoimintaansa koskevia siirtymäsuunnitelmia, mikä voisi parantaa siirtymärahoituksen saatavuutta.

FA kiinnittää samoin edelleen huomiota siirtymäsuosituksen resitaaliin 31, jonka mukaan pankkien edellytetään sekä luotottavan siirtymärahoitusta yrityksille että kanavoivan näihin siirtymässä oleviin yrityksiin sijoituksia. FA:n jäsenyhtiöt perustavat luotto- ja sijoituspäätöksensä viime kädessä päätöstä koskevaan luotto- ja sijoitusriskiin, minkä vuoksi rahoittaminen pelkällä siirtymäperusteella ei voi olla itseisarvo. FA kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että komission odotukset siirtymärahoituksen tarjontaa koskien eivät saisi olla ristiriidassa pakottavan vakavaraisuussääntelyn asettamien luottoriskirajojen kanssa.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan