Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi siirtohinnoittelusta

Finanssiala (FA) yhtyy valtioneuvoston kantaan

  • FA korostaa sen tärkeyttä, että siirtohinnoittelun EU-sääntely ei saa poiketa tulevaisuudessa OECD:n siirtohinnoittelua koskevista ohjeista.
  • FA pitää valtioneuvoston tapaan tärkeänä, että sääntely ei saa aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista rasitusta verovelvollisille tai Verohallinnolle.

U 63/2023 vp

FA pitää ehdotetun siirtohinnoittelusääntelyn tavoitteita sinällään kannatettavina.

Ehdotetulla sääntelyllä on tarkoitus kodifioida OECD:n siirtohinnoitteluohjeet osaksi unionin oikeutta ja siten luoda yhtenäistä tulkintaa markkinaehtoperiaatteelle. Nykyiselläänkin OECD:n siirtohinnoitteluohjeilla on merkittävä tulkintavaikutus siirtohinnoittelun alalla, mutta ohjeet ovat tällä hetkellä implementoitu jäsenvaltioiden lainsäädöntöihin vaihtelevasti.

FA korostaa sen tärkeyttä, että EU-sääntely ei poikkea nyt eikä tulevaisuudessakaan OECD:n siirtohinnoittelua koskevista ohjeista, koska se olisi omiaan tuottamaan lisähaasteita sellaisille konserneille, jotka toimivat sekä unionissa että sen ulkopuolella. FA yhtyy valtioneuvoston kantaan siitä, että direktiivin sisällön yhdenmukaisuutta OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden kanssa olisi pyrittävä edistämään direktiiviehdotuksen jatkovalmistelussa. Tärkeää on varmistaa myös se, että direktiiviä on mahdollista päivittää nopeasti tulevaisuudessa OECD:n ohjeistuksen päivittyessä.


FINANSSIALA RY
Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan