Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

​​Finanssiala puoltaa ehdotusta viranomaistoimintojen keskittämisestä​ 

  • Kannatamme ehdotusta saavutettavuusvalvontatehtävien siirtämisestä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Liikenne- ja viestintävirastolle.

VN/9102/2023

Finanssiala ry katsoo, että asioiminen yhden viranomaisen kanssa sekä tuotteiden että digitaalisten palveluiden esteettömyysvaatimuksiin liittyvissä asioissa selkeyttää nykytilannetta. On oletettavaa, että valvontatehtävien keskittäminen tehostaa viranomaisen toimintaa ja parantaa neuvonnan ja palvelun laatua. 

Jo nykyiselläänkin verkkosivuille (Saavutettavuusvaatimukset.fi) on kattavasti koottu viranomaisen ohjeita ja kannanottoja.  

Palveluita tarjoavien toimijoiden näkökulmasta on kuitenkin erittäin tärkeää, että liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa selkeästi toimijoille, mikäli jokin asia aluehallintoviraston ylläpitämissä nykyohjeissa muuttuu tai jotakin sisältöä ei enää julkaista.  

FA toivoo selkeitä ohjeita saavutettavuusselosteiden päivittämiseksi siltä osin kuin ne koskevat valvovaa viranomaista, sekä kohtuullista siirtymäaikaa näiden päivitysten toteuttamiselle. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs 

johtaja 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan