Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

FA pitää ehdotettua sääntelyä tarpeellisena.

  VN/752/2021 

  Täydentävä kansallinen sääntely on tarpeellista 

  • Finanssiala ry (FA) katsoo ehdotettujen sääntelymuutosten selkeyttävän joukkorahoitusasetuksen muuttamaa oikeustilaa 

  1. Soveltamisala ja toimiluvan myöntämisen edellytykset 

  Luonnoksessa ehdotetaan joukkorahoitusasetuksen sääntelykehikon soveltamista kansallisesti myös asetuksen mukaiset raja-arvot ylittäviin rahoituskierroksiin. FA:n mielestä tämä on perusteltua hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Ehdotuksessa omaksuttu ratkaisu, joka edellyttää joukkorahoitusasetuksen raja-arvot ylittävään toimintaan erillistä kansallista toimilupaa, voi kuitenkin luoda sekaannuksia ainakin yksittäistapauksissa. 

  Toisaalta tasaisen pelikentän varmistamiseksi on perusteltua, että myös raja-arvot ylittävä toiminta edellyttää joukkorahoitusasetuksen mukaiset vaatimukset täyttävää toimilupaa. Tämä vähentää hallinnollista taakkaa molempia toimilupia tarvitseville. Asetuksen ja sitä täydentävien standardien yksityiskohtaisuus ehkäisee toimiluvan hakemista matalimpia mahdollisia vaatimuksia edellyttävältä taholta.  

  2. Rahanpesun torjunta on tärkeää myös uudessa sääntelykehikossa 

  Joukkorahoitusasetuksen systematiikka poikkeaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta voimassa olevan kansallisen sääntelyn ratkaisuista. Tulevaisuudessa lupamenettelyssä ja valvonnassa tulisikin kiinnittää huomiota niihin vaatimuksiin, joilla osaltaan ehkäistään rahanpesua, kuten omistajien luotettavuuden selvittämiseen. 

  3. Liikkumavaraa sisältävät kysymykset on ratkaistu esitysluonnoksessa hyvin 

  Kansallista liikkumavaraa sisältyy asetuksen mukaiset raja-arvot ylittävän joukkorahoituksen sääntelyn lisäksi lähinnä palveluntarjoajille sallittuun muuhun toimintaan ja vahingonkorvausnormistoon. FA:lla ei ole huomauttamista näitä koskeviin ratkaisuehdotuksiin. FA kannattaa salassa pidettävien tietojen luovutusmahdollisuutta joukkorahoituspalvelun tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluville toimijoille ehdotuksen mukaisin perustein. Tämä vastaa rahoitusmarkkinoilla vakiintunutta käytäntöä. 

  Jatkovalmistelussa olisi perusteltua koettaa vielä kerran hankkia lisää tietoa muissa jäsenvaltioissa suunnitelluista toimista, jotka voivat tarjota näköaloja joukkorahoitustoiminnan laajempaan kehitykseen. 

  FINANSSIALA RY 

  Hannu Ijäs 

  Jäikö kysyttävää?

  |

  Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan