Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

FA pitää ehdotettua arvonlisäveroryhmiä koskevan sääntelyn muutosta perusteltuna. FA:n käsityksen mukaan ehdotettu muutos ei käytännössä muuta sääntelyn soveltamisalaa, vaan kyseessä on lähinnä vanhentuneen viittaussäännöksen tekninen päivitys.

VM103:00/2021

Ehdotettu muutos arvonlisäverolain arvonlisäveroryhmiin on perusteltu

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua HE-luonnoksesta. Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverotusta koskevaan lainsäädäntöön useita muutoksia, joista FA keskittyy kommentoimaan arvonlisäverolain arvonlisäveroryhmiä koskevia muutoksia. Arvolisäveroryhmiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa tarkoitettu vakuutusomistusyhteisö sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitettu omistusyhteisö voisivat kuulua verovelvollisryhmään. Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus korjata vanhentunut säädösviittaus kirjanpitoasetukseen ja päivittää sääntely vastaamaan nykyistä rahoitusalan sääntelyä.

FA pitää ehdotettua arvonlisäveroryhmiä koskevan sääntelyn muutosta perusteltuna. FA:n käsityksen mukaan ehdotettu muutos ei käytännössä muuta sääntelyn soveltamisalaa, vaan kyseessä on lähinnä vanhentuneen viittaussäännöksen tekninen päivitys.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs