Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

  • FA kannattaa ehdotettuja EU-sääntelyn täytäntöönpanemiseksi ehdotettuja muutoksia
  • Muutokset aiheuttavat kiristyksiä vaihtoehtorahastojen sääntelyyn verrattuna nykytilaan


VN/20458/2021

Finanssiala ry kannattaa ehdotettuja muutoksia

  • Muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön EU-sääntelyn muutokset
  • Lopputuloksena kuitenkin on, että tiettyjen muille kuin vähittäissijoittajille suunnattujen vaihtoehtorahastojen sääntely kiristyy verrattuna nykytilaan

Ehdotetut lakimuutokset liittyvät EU:n PRIIPS-aseuksen muutoksiin ja ovat pääosin luonteeltaan teknisiä. Erityisen tärkeitä ovat muutokset, joilla UCITS-rahastojen vaatimukset yhdenmukaisettaan PRIIPS-säännösten kanssa ja varmistetaan, ettei samasta rahastosta tehdä kahta keskenään ristiriitaista esitettä. Valittu EU-tason sääntelyratkaisu on kuitenkin valitettavan mutkikas.

Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että tiettyjen vaihtoehtorahastojen osalta sääntely tosiasiassa kiristyy ja aiheuttaa rahastonhoitajalle lisävelvoitteita. Samalla käytännössä hyvin toimineesta kansallisesta ratkaisusta joudutaan luopumaan.

PRIIPS-sääntely on suunnattu vähittäissijoittajille tarkoitettuihin paketoituihin sijoitustuotteisiin, kuten asetuksen nimessä oleva ”retail”-termikin osoittaa. Juridisesti soveltamisala on kuitenkin määritelty EU:n MiFID-sääntelyn ammattimaisen ja ei-ammattimaisen sijoittajan käsitteiden perusteella. PRIIPS-sääntely soveltuu ei-ammattimaisiin sijoittajiin, joita ovat myös vähittäissijoittajia huomattavasti ammattimaisemmin organisoidut instituutiosijoittajat, jotka eivät kuitenkaan täytä kaikkia ammattimaiselle sijoittajalle asetettuja kriteerejä. Nykyinen kansallinen sääntely on mahdollistanut asian huomioon ottamisen kansallisen esitesääntelyn avulla.

Myös EU:n MiFID-sääntelyn uudistaminen on työn alla. Yksi esiin noussut asia on ammattimaisen sijoittajan määritelmän uudelleenarviointi. Pidämme määritelmän kehittämistä tärkeänä siten, että vähittäissijoittajille tarkoitettu sääntely kohdistuisi jatkossa juuri vähittäissijoittajiin eikä instituutiosijoittajiin.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan