Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

FA huomauttaa, kuitenkin, että muutosten seurauksena odotettavat verotuotot jäävät pieniksi suhteessa hallinnolliseen työmäärään ja kustannuksiin, joita työnantajille on esityksestä odotettavissa. Tässä mielessä esityksestä tulisi luopua.

FA pitää tärkeänä, että esitykseen on lisätty mukaan päivärajaus, joka rajoittaa sääntelyn soveltamista konsernitilanteissa. Tämän rajauksen myötä lyhytaikainen työskentely Suomessa konsernitilanteissa ei johtaisi veroseuraamuksiin sääntelyn näkökulmasta. Tämän poikkeuksen soveltaminen vain etuyhteystilanteissa ei kuitenkaan ole perusteltua. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa päivärajausta sovelletaan myös muissa kuin etuyhteystilanteissa. FA näkee, että Ruotsia vastaava soveltamisala kaikissa tilanteissa olisi perusteltu.


VM070:00/2020

Hallinnollinen työmäärä ja Suomen houkuttelevuus kansainvälisten toimijoiden kohteena eivät puolla muutosta

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua HE-luonnoksesta koskien ns. taloudellista työnantajaa.

Edelliseen HE-luonnokseen on tehty tiettyjä olennaisia muutoksia ja FA näkee, että muutokset ovat vieneet esitystä kokonaisuutena parempaan suuntaan. Myös muutosten voimaantulon siirtyminen on ollut perusteltu ratkaisu. FA huomauttaa, kuitenkin, että muutosten seurauksena odotettavat verotuotot jäävät pieniksi suhteessa hallinnolliseen työmäärään ja kustannuksiin, joita työnantajille on esityksestä odotettavissa. Tässä mielessä esityksestä tulisi luopua.

1       Ehdotettu päiväraja koskien konsernitilanteita

FA pitää tärkeänä, että esitykseen on lisätty mukaan päivärajaus, joka rajoittaa sääntelyn soveltamista konsernitilanteissa. Tämän rajauksen myötä lyhytaikainen työskentely Suomessa konsernitilanteissa ei johtaisi veroseuraamuksiin sääntelyn näkökulmasta.

Tämän poikkeuksen soveltaminen vain etuyhteystilanteissa ei kuitenkaan ole perusteltua. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa päivärajausta sovelletaan myös muissa kuin etuyhteystilanteissa. FA näkee, että Ruotsia vastaava soveltamisala kaikissa tilanteissa olisi perusteltu. Näin sääntely olisi selkeämpää ja toimivampaa: Ilman rajausta hallinnollisen työn määrä pienten verotuottojen takia olisi hyvin suuri. Ruotsia kireämpi sääntely ei myöskään ole hyvä asia houkuteltaessa kansainvälisiä toimijoita Suomeen.  Lienee myös realistista odottaa, että nykyisenä etätyön aikana käytännössä muutos tulisi johtamaan Suomeen suuntautuvien työmatkojen vähenemiseen entisestään erityisesti asiantuntijatyössä, sikäli kuin aiemmin työmatkaa edellyttänyt asia on mahdollista hoitaa sähköisesti.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs