Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

FA kannattaa vakuutusyhtiöiden etäkokoukset ja hybridikokoukset mahdollistavaa lainsäädäntöä

  • FA kannattaa ehdotettuja vakuutusyhtiölain muutoksia, joilla mahdollistetaan vakuutusyhtiöille ja työeläkevakuutusyhtiöille vastaavat mahdollisuudet etäkokouksien ja hybridikokouksien järjestämiseksi kuin muillekin osakeyhtiöille.
  • Ehdotetut säännökset pohjautuvat osakeyhtiölakiin hallituksen esityksessä 47/2022 keväällä 2022 ehdotettuihin muutoksiin. Johdonmukaisuussyistä FA pitää tärkeänä, että vakuutusyhtiölain muutosten jatkovalmistelussa otetaan huomioon mainitun hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana osakeyhtiölain vastaaviin pykäliin tehdyt muutokset.
  • FA kannattaa myös muutosta, jolla työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevalle asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käytön tietyin edellytyksin mahdollistavan lain voimassaoloa jatketaan 31.12.2027 asti.
  • Lisäksi FA pitää perusteltuna vakuutusyhtiölain muuttamista niin, että velanotto sallittaisiin myös vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden tytäryhtiöinä oleville asunto-osakeyhtiöille. Tässä valmistelussa tulisi laajemmin selvittää velanottokieltoa koskevan sääntelyn ajantasaisuus.


VN/17559/2022
STM066:00/2022

1       Vakuutusyhtiölain muutokset kannatettavia ja tarpeellisia

FA kannattaa ehdotettuja vakuutusyhtiölain muutoksia, joilla mahdollistetaan vakuutusyhtiöille ja työeläkevakuutusyhtiöille vastaavat mahdollisuudet etäkokouksien ja hybridikokouksien järjestämiseksi kuin muillekin osakeyhtiöille. Jotta vakuutusyhtiöiden ja työeläkevakuutusyhtiöiden menettelytavat etäkokouksen tai hybridikokouksen järjestämiseksi vastaisivat osakeyhtiölaissa säädettyä, vakuutusyhtiölakiin on tarpeellista tehdä osakeyhtiölakia vastaavat muutokset.

Johdonmukaisuussyistä FA pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon eduskuntakäsittelyn aikana osakeyhtiölain vastaaviin pykäliin tehdyt muutokset. Tämä koskee muun muassa kokouksen keskeytystä teknisen häiriön vuoksi osakeyhtiölain 5 luvun 24 §:n 4 momenttia (kokouksen keskeytys teknisen häiriön vuoksi), jonka mukaista määräaikaa pidennettiin talousvaliokunnan mietinnön TaVM 12/2022 mukaisesti ehdotetusta 10 päivästä neljään viikkoon.

2       Vuokra-asuntosijoittamista edistävä määräajan jatkaminen on perusteltua

Vakuutusyhtiöt voivat ottaa vain rajatuissa tapauksissa luottoa. Tällä hallituksen esityksellä määräaikaista lakia, joka mahdollistaa työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisönä olevalle asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käytön tietyin edellytyksin, ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2027 asti. Samalla pidennettäisiin lain soveltamisaikaa viidellä vuodella. Lain voimassaoloa ja soveltamisaikaa esitetään jatkettavaksi, jotta voidaan edelleen luoda edellytyksiä vuokra-asuntotuotannon kasvattamiselle. FA pitää esitystä perusteluna ja kannattaa sitä.

Lisäksi FA pitää perusteltuna vakuutusyhtiölain muuttamista niin, että velanotto sallittaisiin työeläkevakuutusyhtiöiden lisäksi myös vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden tytäryhtiöinä oleville asunto-osakeyhtiöille. Tässä valmistelussa tulisi selvittää kokonaisuutena vakuutusyhtiölain velanottoa koskevan lainsäädännön perusteet ja ajantasaisuus.  

FINANSSIALA RY

Mikko Kuusela