Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valvonta ja maksut tulisi olla yhdensuuntaiset Suomessa ja lähimmissä verrokkimaissamme.
Digitalisaation soisi tuovan myös tehokkuushyötyjä.
Sääntelyn selkeydellä on merkittävä vipuvaikutus sen noudattamisen ja valvonnan kustannuksiin.
Jatkossa tulee arvioida, missä määrin FiVan muu kuin valvontatoiminta tulee kattaa muutoin kuin valvottavilta perittävillä maksuilla.

VN/4212/2023

Finanssivalvonnan maksut

Finanssiala ry pitää hyvänä, että valvontamaksuja ja niiden perusteita arvioidaan säännöllisesti ja yhtyy ehdotetun sääntelyn tavoitteeseen turvata finanssisektorin valvonnan resursointi, toiminnan tehokkuus sekä uskottavuus.

Finanssialan toiminnan rajat ylittävyys huomioon ottaen, olisi tärkeää, että valvonta ja sen kustannukset olisivat yhdensuuntaiset ainakin lähimmissä verrokkimaissamme voimassa oleviin nähden.

Valvonnan resursoinnin tulee kuitenkin säilyä oikeasuhtaisena huomioiden myös digitalisaation kehittyminen.

Finanssialan toimijat pyrkivät hyödyntämään digitalisaatiota sääntelyn hallinta- ja implementointiprosesseissa. Myös valvonnan tulisi omassa toiminnassaan pyrkiä hyödyntämään teknologiaa toiminnan kustannustehokkuutta parantavalla tavalla. Nyt ehdotetussa sääntelyssä digitalisaatio ilmenee kustannuksia lisäävänä seikkana. 

Lainsäädännön jatkovalmistelussa huomiota tulisi kiinnittää myös uuden ja jo voimassa olevan sääntelyn selkeyden vaikutukseen sen noudattamisen ja valvonnan kustannuksiin. Finanssialan sääntelykumulaatio on johtanut huomattaviin compliance-kuluihin sekä valvottavissa että valvontaviranomaisessa. Tämä olisi otettava huomioon jo valmisteluvaiheessa siten, että sääntely on yksiselitteistä ja johdonmukaista eikä olisi jatkuvassa muutoksessa. 

Sääntelykokonaisuuden selkeys tukisi myös Finanssivalvonnan työn tehokasta järjestämistä. Finanssivalvonta voi itsekin vaikuttaa tähän, koska sillä on omien norminantovaltuuksien lisäksi keskeinen tehtävä osallistumisessa alan lainvalmisteluun ja kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.  

Finanssiala ry muistuttaakin, että Finanssivalvonta osallistuu lainvalmisteluun ja muihin hankkeisiin, jotka eivät ole suoranaisesti valvontatehtäviä. Jatkossa tulisi arvioida, olisiko perusteltua rahoittaa tällaista toimintaa nykyistä suuremmalla osuudella muutoin kuin valvottavilta perittävillä maksuilla.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

johtajaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan