Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

FA pitää ehdotettua T&K-verokannustinta tavoitteiltaan kannatettavana ja yhtyy muiden elinkeinoelämän järjestöjen lausunnoissa esitettyihin järjestöjen yhteisiin näkemyksiin asiasta.

Valtiovarainministeriölle

FA pitää ehdotettua T&K-verokannustinta kannatettavana

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa. FA pitää ehdotettua T&K-verokannustinta tavoitteiltaan kannatettavana ja yhtyy Elinkeinoelämän keskusliiton ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen lausunnoissa esitettyihin järjestöjen yhteisiin näkemyksiin asiasta.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs