Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

VN/7659/2023

Finanssiala ry (FA) lausuu esityksestä liikennevakuutusjärjestelmän näkökulmasta seuraavaa.

Liikennevakuutuslain 32 §:n 2 mom. mukaan Valtiokonttori vastaa liikennevahingosta silloin, kun ajoneuvon omistaja tai haltija on vahingon sattuessa Suomen valtio eikä ajoneuvolle ole otettu liikennevakuutusta, ja silloin, kun Suomen valtio on sitoutunut korvaamaan toisen valtion omistaman ajoneuvon aiheuttaman vahingon. Säännöksen 3 mom. mukaan Liikennevakuutuskeskus on ensisijaisesti vastuussa sellaisen ajoneuvon, jonka pysyvä kotipaikka on muualla kuin Suomessa, Suomessa aiheuttamasta liikennevahingosta.

FA kiinnittää huomiota siihen, ettei sopimuksesta riittävän selvästi käy ilmi, että Suomen valtio olisi antanut liikennevakuutuslain 32 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sitoumuksen korvata sopimuksen mukaisesti aiheutetuissa tilanteissa ja kaikkien siinä tarkoitettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot Valtiokonttorin toimesta. FA katsoo, että sitoumus tulisi ilmetä selkeästi sopimustekstistä, sen täytäntöönpanoasetuksesta tai erityislaista. Naton jäsenvaltioiden ja toimielinten sotilas- tai virka-ajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen ei tulisi kohdentua Liikennevakuutuskeskuksen ja sitä kautta liikennevakuutusyhtiöiden vastuulle.

Tarkempien perusteluiden osalta FA viittaa Liikennevakuutuskeskuksen lausuntoon.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan