Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

Tasapaino työnteon kannustimien ja maksumoraalin välillä on säilytettävä

  • Finanssiala ry pitää hyvänä, että pienituloisimpien ulosottovelallisten aseman parantamiseen tähtääviä lainmuutostarpeita selvitetään. 
  • Ehdotettujen muutosten vaikutus velkojien ulosottokertymään jäänee vähäiseksi. 
  • Ulosottomenettelyn yksinkertaistamisen mahdollisuuksia tulee selvittää lisää.

VN/5477/2022

Finanssiala ry:n (FA) näkemyksen mukaan velkojien ulosottokertymää ei pidä vähentää. Tehokas velkojansuoja on toimivan talouden peruskiviä. Maksumoraali heikentyisi, jos velat lakkaisivat huomattavasti nykyistä kattavammin ilman, että velallinen käyttäisi ansaitsemiskykyään velkojien hyväksi.

Hallituksen esityksessä on ehdotettu vapaakuukausien lisäämistä ulosottovelallisille. Ehdotettu muutos vähentää ainakin jossain määrin velkojien ulosottokertymää, mutta vaikutusten arvioidaan jäävän kokonaisuudessaan vähäisiksi.

Vapaakuukausien merkittävin lisäys kohdentuu kaikkein pienituloisimpiin, tulorajaulosmittauksen kohteena oleviin velallisiin, joiden aseman parantaminen on kannatettavaa. Velallisille, joiden palkasta jätetään ulosmittaamatta 2/3, ilman pyyntöä tuleva yksi vapaakuukausi vuodessa ei merkittävästi heikennä velkojainsuojaa. Hallituksen esityksessä onkin todettu, että esitettyjen laskelmien mukaan uudistuksen vaikutusta velkojien kertymiin on pidettävä vähäisenä.

Tavanomaista suurempien tulonhankkimiskulujen huomioiminen ulosmittausta pienentävänä seikkana on erityisesti nykyisten, voimakkaassa nousussa olevien kustannusten aikana perusteltu ja voi osaltaan kannustaa työssäkäyntiin. 

Hakijan saatavan muutoksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen vain sähköisesti voi edellyttää ammattimaisilla toimijoilla järjestelmämuutoksia, joille on varattava riittävä siirtymäaika.

Ehdotus ei juuri yksinkertaista nykyistä, melko monimutkaiseksi koettua suojaosuusjärjestelmää. Järjestelmän uudistamis- ja selkeyttämismahdollisuuksien selvittämistä tulee jatkaa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs