Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi käänteisen hybridin tilanteiden verotusta koskevasta sääntelystä

Yleisesti FA pitää sääntelyn kansallisessa voimaansaattamisessa tehtyjä ratkaisuja onnistuneina, mutta FA:lla on joitakin täsmennystoiveita käytettyjen määritelmien osalta:

  • Ehdotetun 8 a §:n 4 momentin mukaista “huomattavaa määräysvaltaa yhtiömiesten johdossa” voitaisiin täsmentää viittaamalla HE:ssa suoraan kirjanpitolain mukaiseen määräysvaltaan.
  • Ehdotetun 8 a §:n 5 momentin mukaista “laajaomisteisuutta” tulisi täsmentää toteamuksella, että vähintään 3 sijoittajaa riittää täyttämään tämän vaatimuksen.

VM013:00/2020

Hybridisääntelyn implementointiin pieniä täsmennystoiveita

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto HE-luonnoksesta koskien käänteisiä hybridijärjestelyjä. Kyse on veronkiertodirektiivin mukaisen sääntelyn kansallisesta voimaansaattamisesta. Esitettyjen muutosten tavoitteena on estää järjestelyjä, joilla saavutettaisiin perusteetonta veroetua pelkästään sen perusteella, että kaksi lainkäyttöaluetta kohtelisi verotuksellisesti yhtymää eri tavalla.

Yleisesti FA pitää sääntelyn kansallisessa voimaansaattamisessa tehtyjä ratkaisuja onnistuneina:

  • Esitysluonnoksessa direktiivin mukaista sääntelyä ehdotetaan käänteisten hybridijärjestelyjen osalta implementoitavaksi tavalla, jossa on nimenomaisesti tunnistettu käänteisten hybriditilanteiden liittyvän elinkeinoyhtymiin. Elinkeinoyhtymä onkin otettu osaksi käänteisen hybridiyksikön määritelmää. Näin on selkeää, millaisiin tilanteisiin soveltamisala rajautuu.  
  • Kansallinen ratkaisu, jossa verotuksen kohteena säilyy käänteisessä hybriditilanteessa yhtiömies, on myös looginen kansallisen verojärjestelmän näkökulmasta verrattuna tilanteeseen, jossa verotuksen kohteeksi otettaisiin itse elinkeinoyhtymä.     

Selkiytystä vaativia määritelmiä

Sääntelyn tavoitteet ovat kannatettavia, mutta FA korostaa, että direktiivin mukainen sääntely väistämättä monimutkaistaa verojärjestelmää ja ei kaikilta osin välttämättä täytä hyvältä verojärjestelmältä edellytettävää sääntelyn selkeyttä ja ennakoitavuutta. Tämä johtuu käytännössä siitä, että direktiivin artiklat pitävät sisällään joitakin tulkinnanvaraisia määritelmiä, joita sisältyy direktiivin myötä myös kansalliseen sääntelyyn, erityisesti hybridilain uuden 8 a §:n seuraavissa kohdissa:

  • 8 a §:n 4 momentin mukainen ”huomattava vaikutusvalta yhtiömiesten johdossa
  • 8 a §:n 5 momentin mukainen rahaston ”laajaomisteisuus

Koska verosääntelyn tulisi olla mahdollisimman tarkkarajaista ja täsmällistä, FA esittää, että näitä termejä selkiytetään vielä seuraavasti:

”Huomattava vaikutusvalta yhtiömiesten johdossa”

HE-luonnoksessa todetaan tältä osin, että ”Momentin 2 kohdassa huomattavalla vaikutusvallalla tarkoitettaisiin tilanteita, joissa osakas voi käyttää yhtiömiehissä määräysvaltaa esimerkiksi tekemänsä merkittävän sijoituksen johdosta.

FA esittää, että tätä voitaisiin täsmentää viittaamalla määräysvallan osalta suoraan kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaiseen määräysvaltaan.

Rahaston ”laajaomisteisuus

Ehdotetukseen sisältyy rahastoja koskeva poikkeus, jonka yhtenä edellytyksenä on, että vaihtoehtorahaston tulee olla laajaomisteinen. HE-luonnoksen mukaan laajaomisteisuudella ”tarkoitettaisiin, että vaihtoehtorahastolla olisi AIFM-direktiivin mukaisesti useita sijoittajia”. Sama edellytys löytyy myös vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 luvun 1 §:stä, jonka mukaan ”Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta…”. Edelleen, HE-luonnoksen mukaan ”muutosdirektiivissä tarkoitettu laajaomisteisuus ja vaihtoehtorahastoille asetettu usean sijoittajan vaatimus eivät näin ollen välttämättä ole kaikissa tilanteissa yhteneviä”

Jotta nyt laadittava sääntely olisi mahdollisimman tarkkarajaista, FA esittää, että hallituksen esitykseen lisättäisiin maininta, että vähintään kolme sijoittajaa riittää täyttämään nyt edellytettävän laajaomisteisuuden määritelmän.

FINANSSIALA RY
Hannu Ijäs