Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

FA pitää hyvänä sitä, että mahdollisuudesta saada vääriä asiakirjoja on luovuttu.

 

VN/18419/2020

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. FA pitää hyvänä sitä, ettei tässä yhteydessä (uusi 10 a §) säädetä markkinavalvontaviranomaiselle oikeutta saada käyttöönsä valehenkilöllisyyden käyttöä varten laadittuja tai valmistettuja vääriä asiakirjoja (kuten henkilötunnus, luottokortti jne.).

Väärien asiakirjojen myöntämisellä voi olla huomattavia ja ennakoimattomia vaikutuksia. Mikäli valehenkilöllisyydelle voitaisiin myöntää esimerkiksi maksuvälineitä väärennettyjen asiakirjojen perusteella, menisivät väärät tiedot myös pankin asiakasrekisteriin, joka heikentäisi merkittävästi pankkien rekisterien oikeellisuutta. Rahanpesulaki velvoittaa pankit tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa koko asiakassuhteen keston ajan, eikä sääntely siten mahdollista väärennettyyn henkilöllisyyteen perustuvia merkintöjä pankkien asiakastiedoissa. 

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi