Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta 

Finanssiala tukee ehdotuksia mutta kehottaa vaikutusten seuraamiseen

  • FA pitää lähtökohtaisesti ehdotuksia kannatettavina. Ne edesauttavat sitä, että Finnvera voi tarjota tehokkaasti suoria vientiluottoja (ostajaluottoja) suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille ilman pankin mukana oloa.
  • Suoria vientiluottoja myöntäessään Finnveran tulee noudattaa vastaavia standardeja ja periaatteita riskien ja asiakkaiden arvioinnissa (KYC) kuin kaupallisilta toimijoilta edellytetään.
  • On tärkeänä seurata, miten suorista vientiluotoista mahdollisesti koituvat luottotappiot kehittyvät.


VN/29237/2021 

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua lakiesitysluonnoksesta, joka koskee julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamista. Muutosten myötä Finnvera Oyj voisi kattaa tarvittaessa luottoriskiä muillakin toimenpiteillä kuin vientitakuilla tai alustakauksilla. Lisäksi Suomen Vientiluotto Oy voisi hallita kiinteäkorkoisten luottojen korkoriskiä myös muutoin kuin tekemällä korontasauksen. Muutokset liittyvät ns. pienten vientikauppojen rahoittamisen edistämiseen.  

FA pitää lähtökohtaisesti ehdotuksia kannatettavina. Ne edesauttavat sitä, että Finnvera voi tarjota tehokkaasti suoria vientiluottoja (ostajaluottoja) suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille ilman pankin mukana oloa. Lakiesitysluonnoksen perusteella luotonanto näyttäisi kohdistuvan sellaiseen markkinoiden osa-alueeseen, jolla on puutetta kaupallisista rahoittajista. Tämä vähentää huolta julkisen toimijan aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Jonkinlaisena riskinä kuitenkin voi olla, että Finnveran suoran luotonannon kautta avautuvat uudet vientimahdollisuudet siirtävät viejäyritysten ponnisteluja pois sellaisista hankkeista, joita kaupallinen sektori nykyisin rahoittaa. 

Lakiesitysluonnoksen perusteluteksteissä viitataan pienellä vientiluotolla alle 20 miljoonan euron luottoon, mutta ovi jätetään auki myös tätä suuremmille järjestelyille. FA:n mielestä luoton enimmäiskoon selkeämpi määrittely on tarpeen. Olisi myös harkittava, tulisiko Finnveralta edellyttää jonkinlaista kartoitusta kaupallisten rahoittajien halukkuudesta rahoittaa hanketta ennen suoran vientiluoton myöntämistä.  

Lakiesitysluonnoksen mukaan Suomen Vientiluotto voi jatkossa hallita kiinteäkorkoisten alus- ja vientiluottojen korkoriskiä korontasauksen ohella myös muilla tavoin. Tämän käytännön sisältö jää epäselväksi ja kaipaa täsmentämistä.  

FA pitää välttämättömänä, että suoria vientiluottoja myöntäessään Finnvera noudattaa vastaavia standardeja ja periaatteita riskien ja asiakkaiden arvioinnissa (KYC) kuin kaupallisilta toimijoilta edellytetään.  

FA pitää tärkeänä seurata, miten suorista vientiluotoista mahdollisesti koituvat luottotappiot kehittyvät. Tämä edellyttää selkeää mittaristoa ja ennalta asetettuja tavoitetasoja. Samoin on syytä seurata sitä, miten riskien mahdollisessa eteenpäin myymisessä on onnistuttu.  

Lopuksi FA haluaa huomauttaa, että lakiesitysluonnoksen rinnakkaistekstistä puuttuvat sekä 5 §:ää että 16 §:ää koskevat muutosehdotukset. 

FINANSSIALA RY 

Veli-Matti Mattila 

johtaja, pääekonomisti 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan