Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän tilapäisen säilytyksen turvallisuusongelmat on ratkaistava

  • Tilapäinen säilytys ei saa olla tapa kiertää varastointikustannuksia.

Finanssiala ry tukee esitystä tilapäisen säilytyksen määritelmän uusimisen osalta.

Tilapäinen säilytys on VAK-lain mukaan esimerkiksi sitä, kun tavarakontti seisoo satamassa odottamassa maakuljetusta tai säiliövaunu seisoo juna-aseman sivuraiteella odottamassa seuraavaa veturia. Nykyinen laki kuvailee tilannetta, joka luokitellaan tilapäiseksi säilytykseksi ja se on mahdollistanut myös väliaikaisvarastoinnin tilapäisen säilytyksen lisäksi.

Nyt esitetään, että tulee selvittää, täyttyvätkö kuljetukseen kiinteästi liittyvän tilapäisen säilytyksen edellytykset vai onko kyseessä varastointi. Näitä koskee eri lainsäädäntö ja eri turvallisuusvaatimukset. Tällä hetkellä satamassa on tiukimmat turvallisuusvaatimukset, ja tätä esitetään laajennettavaksi muuhunkin tilapäisen säilytyksen paikkaan pelastussuunnitelmineen ja vastuuhenkilöineen.

VN/7202/2018

Finanssiala ry (FA) edustaa tässä lausunnossa suomalaisia vahinkovakuutusyhtiöitä.

VAK-lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Sääntelyllä tulee pyrkiä minimoimaan yhteiskunnalle tapahtuvat onnettomuudet.

 Lakiesityksessä esitetään, että VAK-lain sisältämän kuljetukseen liittyvän tilapäisen säilytyksen määritelmästä luovuttaisin ja sen sijaan esitetään uutta säännöstä tilapäisen säilytyksen edellytyksistä. Säädöksessä kuvattaisi sääntelyn kohteena olevan tilapäisen säilytyksen edellytyksiä eikä kuljetustilanteen vaihetta. Tilapäisen säilytyksen ja varastoinnin rajanveto selkeytyisi. Tilapäinen säilytys olisi mahdollista, kun kyse on kuljetukseen kiinteästi liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä ja turvajärjestelyt olisi mietitty. Tämä on kannatettava muutos.                 

Niin ikään satamassa tapahtuvan tilapäisen säilytyksen vaatimusten laajentaminen osittain myös muihin tilapäisen säilytyksen paikkoihin sekä tilapäiseen säilytykseen liittyvän sisäisen pelastussuunnitelman tekemisen velvollisuuden laajentaminen koskeman kaikkia tilapäisen säilytyksen paikkoja on kannatettava muutos.

FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat