Lausunto

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta

Lakisääteisten vakuuttajien viranomaistoiminnasta poikkeava toiminta- ja sääntely-ympäristö huomioitava esityksessä

  • Lakisääteisten vakuutusten toimeenpano tapahtuu tosiasiallisesti ja sääntelyllisesti viranomaistoiminnasta poikkeavassa toimintaympäristössä. Esityksen jatkovalmistelussa on huolellisesti arvioitava ehdotettujen muutosten suhde sekä vaikutukset kyseiseen toimintaan ja siihen sovellettavaan lainsäädäntöön.


VN/23654/2021

Seuraava otsikointi ja sisällöt vastaavat FA:n lausuntopalvelu.fi-palvelussa antamia vastauksia.

1       Lausunnonantajan lausunto

Suomessa merkittävä osa sosiaaliturvasta on järjestetty lakisääteisin vakuutuksin yksityisissä vakuutusyhtiöissä. Vakuutusperusteisia sosiaaliturvan muotoja ovat mm. työeläke- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Liikennevakuutuksen toimeenpano on kansallisen vakiintuneen tulkinnan mukaan julkisen hallintotehtävän hoitamista ja tietyiltä osin myös julkisen vallan käyttöä.

Esityksen valmistelussa ei olla kuultu lakisääteisten vakuutusten tarjoajia. Ehdotettujen muutosten vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu kyseisen toiminnan näkökulmasta. Koska lakisääteisten vakuutusten toimeenpano tapahtuu tosiasiallisesti ja sääntelyllisesti viranomaistoiminnasta poikkeavassa toimintaympäristössä, FA:n näkemyksen mukaan olisi vähintäänkin perusteltua, että esityksen jatkovalmistelussa vielä arvioidaan ehdotettujen muutosten suhde sekä vaikutukset kyseiseen toimintaan ja siihen sovellettavaan lainsäädäntöön.

Yksityiskohtaisten perustelujen osalta FA yhtyy Tapaturmavakuutuskeskuksen antamaan lausuntoon.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs
Johtaja, lainsäädäntö