Lausunto

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

  • FA kannattaa Finnveran erityisriskinottoa koskevan päätöksenteon yksinkertaistamista ja keventämistä ehdotetulla tavalla.
  • Myös erityisriskinoton enimmäisvastuumäärän nostaminen on perusteltua.
  • Ehdotetuilla lakimuutoksilla ei arvioida olevan juurikaan vaikutusta yksityisten rahoittajien harjoittamaan vientikaupan rahoittamiseen.

VN/13839/2019

Finanssiala kannattaa ehdotettuja muutoksia

Lakiesitysluonnoksen mukaan Finnveran erityisriskinoton päätöksentekomenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finnvera vastaisi vientihankkeen riskiarvioinnista ja vientitakuun myöntämiseen liittyvästä päätöksenteosta. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaisi vientihankkeen elinkeinopoliittisesta ja kilpailukykyyn liittyvästä arvioinnista ja sitä koskevasta päätöksenteosta. Lisäksi esitetään luopumista erityisriskinoton perusteiden erottelusta korkean poliittisen riskin maissa ja korkean tulotason maissa. Erityisriskinotolle määriteltyä enimmäisvastuumäärää ehdotetaan samalla nostettavaksi nykyisestä 5 miljardista eurosta 10 miljardiin euroon.

Rahoitusta koskevan päätöksenteon joustavuudella ja nopeudella on usein tärkeä rooli vientikaupan toteutumisessa. Tämä koskee sekä yksityisiä rahoittajia että markkinoita täydentäviä ECA-toimijoita. Tästä syytä erityisriskinottoa koskevan päätöksenteon yksinkertaistaminen ja keventäminen on Finanssiala ry:n (FA) mielestä kannatettavaa.

FA pitää myös erityisriskinoton enimmäisvastuumäärän nostamista perusteltuna. Erityisriskinotto kohdistuu lakiesitysluonnoksen perusteella kohteisiin, joissa luottoriski on tavanomaista suurempi. Luottoriskin suuruuden vuoksi yksityinen rahoitussektori ei yleensä osallistu tällaisten hankkeiden rahoittamiseen. Tästä syystä ehdotetulla lakimuutoksella ei arvioida olevan juurikaan vaikutusta yksityisten rahoittajien harjoittamaan vientikaupan rahoittamiseen.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomistiJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan