Lausunto

Luonnos laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun muuttamisesta

  • FA kannattaa toimenpiteitä, joilla edistetään ja helpotetaan ulkomaisten osaajien rekrytointia Suomeen.
  • Esityksessä esille tuodut haasteet tulisi ratkaista valtionvarainministeriön asettamissa tunnistamisen hankkeissa.

VN/1868/2020-TEM55

Finanssiala ry kannattaa toimenpiteitä, joilla edistetään ja helpotetaan ulkomaisten osaajien työnhakua ja maahanmuuttoa

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun muuttamisesta. FA kannattaa toimenpiteitä, joilla edistetään ja helpotetaan ulkomaisten osaajien rekrytointia Suomeen.

Esityksessä on tunnistettu tarve luopua vahvan sähköisen tunnistamisen vaatimuksesta Työmarkkinatorin työnhakuprofiilien laatimisen ja julkaisemisen edellytyksenä, ensisijaisesti ilmeisesti ulkomaisten osaajien ja työnhakijoiden osalta. Esityksessä todetaan lisäksi, että vahva sähköinen tunnistaminen työnhakuprofiilin laatimisen edellytyksenä estää käytännössä työnhakuprofiilin laatimisen henkilöiltä, joilla ei ole käytössään vahvaan sähköiseen tunnistamiseen tarvittavia välineitä, kuten pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tällä viitataan ilmeisesti myös Suomen kansalaisiin. Esityksestä saa myös sellaisen käsityksen, että käyttäjätunnus/salasanayhdistelmä mahdollisella lisävarmennuksella (MFA) olisi riittävä tapa yksilöidä profiilin laatija ja varmentaa hänen henkilöllisyytensä. Tässä yhteydessä viitataan myös EU:n osaamisreserviin (kolmansien maiden kansalaiset), jossa ei tulla vaatimaan raskasta kirjautumista tai tunnistautumista.

Suomen valtio on alkuvuodesta 2023 tuomassa markkinoille digitaalisen henkilöllisyystodistuksen, luonnollisen henkilön tunnistusvälineen (vaihtoehtoinen väline digitaaliselle henkilöllisyystodistukselle) sekä ulkomaalaisille tarkoitetun digitaalisen asiointivälineen. Kaksi ensimmäistä ovat vähintään varmuustasoa korotettu eli ns. luottamusverkostokelpoisia. Ulkomaalaisten digitaalisen asiointivälineen yksilöinti perustuu passin etälukuun ja varmuustasoa saa ilmeisesti korotettua asioimalla viranomaisella. Tähän välineeseen myönnetään myös suomalainen henkilötunnus. FA:n näkemyksen mukaan näillä asiakkuusriippumattomilla ratkaisuilla tulisi ratkaista esityksessä esille tuodut profiilinluonti-, julkaisu- ja kirjautumishaasteet. Näitä haasteita vartenhan valtionvarainministeriön hankkeet ovat alun perin asetettu.

FA toivoo, että tulkintamme mahdollisesta käyttäjätunnus/salasanaratkaisusta on väärä ja että yllä mainitut hankkeet ovat ratkaisu haasteisiin. Käyttäjätunnus/salasanaratkaisuista pyritään globaalistikin aktiivisesti eroon ja tämä on nähdäksemme myös ollut lainsäätäjän ja viranomaisten tahtotila Suomessa.

FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan