Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa kyläkauppatuen vakinaistamista

  • Asetuksella on tarkoitus vakinaistaa kyläkauppatuki kahden kokeilukauden 2020-2021 ja 2022-2023 jälkeen.
  • Kyläkaupat monipalvelukeskuksina-kokeiluhankkeet ovat edistäneet maaseutualueiden pysymistä elinvoimaisina.
  • Tuki kannustaa ja mahdollistaa palveluiden monipuolisen saatavuuden ja tuottamisen maaseudulla. Maaseudun ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden säilyminen voi osaltaan tukea monipaikkaisuutta sekä siten myös vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

VN/28703/2022-MMM-2

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa kyläkauppatuen vakinaistamista

  • Asetuksella on tarkoitus vakinaistaa kyläkauppatuki kahden kokeilukauden 2020-2021 ja 2022-2023 jälkeen  

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina-kokeiluhankkeet ovat edistäneet maaseutualueiden pysymistä elinvoimaisina.

Tuki on helpottanut kyläkauppojen sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin. Kyläkauppojen määrän lasku on pysähtynyt, päivittäistavaravalikoimaa ja palveluiden tarjontaa on pystytty lisäämään.

Tukijärjestelmässä sovelletaan EU:n (Services of General Economic Interest, SGEI) SGEI de minimis -sääntelyä, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat tukitoimin varmistaa kansalaisille tärkeiden palveluiden saatavuuden. Toimivilla markkinoilla tarjolla olevaa palvelua, joka on sitä tarvitsevien ulottumattomissa, voidaan tukea vääristämättä kuitenkaan kilpailua.

Tuen saaja sitoutuu tarjoamaan päivittäistavarakauppapalveluiden lisäksi vähintään yhtä muuta kaupallista palvelukokonaisuutta, joita ovat posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelu.

Vakinaistetun kyläkauppatuen avulla turvataan päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta. Tuki kannustaa ja mahdollistaa palveluiden monipuolisen saatavuuden ja tuottamisen maaseudulla. Maaseudun ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden säilyminen voi osaltaan tukea monipaikkaisuutta sekä siten myös vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

FINANSSIALA RY

Taina AhvenjärviJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan