Lausunto

Luonnos vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

FA kannattaa väliaikaisen rahastopoikkeuksen jatkamista pysyvän rahastopoikkeuksen mahdollisuuden selvitystyön jatkuessa. FA toteaa kuitenkin, että rahastopoikkeuksen jatkaminen vain vuodella ei ole riittävä aika toimialan toimintaedellytysten turvaamiseen etenkään tässä vaiheessa vaalikautta.

VM002:00/2022

Rahastopoikkeusta tulee jatkaa kahdella vuodella

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua HE-luonnoksesta. FA keskittyy lausunnossaan kommentoimaan ehdotusta tuloverolain 9.8 §:n tosiasiallisen johtopaikan säännöksen rahastopoikkeuksen jatkosta.

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakiin lisättäväksi uusi määräaikainen 9 a §, jossa säädettäisiin tiettyihin rahastoihin sovellettavasta poikkeuksesta tuloverolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan sekä 8 momentin säännökseen yhteisöjen yleisestä verovelvollisuudesta tosiasiallisen johtopaikan perusteella.  Säännös olisi jatkoa tuloverolain 9.8 §:n säätämisen yhteydessä säädetylle määräaikaiselle rahastopoikkeukselle, jonka mukaan tosiasiallisen johtopaikan sääntelyä ei sovellettaisi ETA-valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettuun yhteissijoitusyritykseen sekä toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun vaihtoehtorahastoon ennen vuodelta 2023 toimitettavaa verotusta. Tuloverolain 9.8 §:n säätämisen yhteydessä rahastopoikkeus otettiin lakiin pysyvän sijaan määräaikaisena, koska rahastopoikkeuksen valtiotukiluonne haluttiin selvittää ennen pysyvän poikkeuksen säätämistä.

FA kannattaa väliaikaisen rahastopoikkeuksen jatkamista pysyvän rahastopoikkeuksen mahdollisuuden selvitystyön jatkuessa, ja kiittää siitä, että poikkeuksen ollessa katkolla, alalle tästä aiheutuvaa epävarmuutta pyritään poistamaan. FA toteaa kuitenkin, että rahastopoikkeuksen jatkaminen vain vuodella ei ole riittävä aika toimialan toimintaedellytysten turvaamiseen etenkään tässä vaiheessa vaalikautta.

1       Rahastopoikkeukseen ei välttämättä ehditä saamaan pysyvää ratkaisua seuraavan vuoden aikana

Tosiasiallisen johtopaikan sääntelyn soveltaminen rahastoihin koskisi Suomesta hallinnoituja ulkomaisia rahastoja, jotka eivät ole olleet missään vaiheessa sääntelyn suunniteltu kohde. Rahastojen hallinnointi on nykyisellään kansainvälistä ja rajat ylittävää liiketoimintaa, jota harjoitetaan myös Suomesta käsin. FA korostaa, että sääntelyllä ei myöskään tosiasiallisesti kerättäisi rahastoilta lainkaan veroja, vaikka sääntely näihin soveltuisi: Jos tosiasiallisen johtopaikan sääntely tulisi sovellettavaksi ulkomaisiin rahastoihin, uhkaisi tästä aiheutua sijoittajille moninkertaista verotusta ja käytännössä ulkomaisten rahastojen hallinnointi siirrettäisiin pois Suomesta tämän sijoittajille aiheutuvan veroja koskevan epävarmuuden vuoksi. Tässä menetettäisiin käytännössä liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Asiassa on ollut tarkoitus selvittää niin sanotun määräaikaisen rahastopoikkeuksen ajan pysyvän rahastoja koskevan poikkeuksen mahdollisuutta johtopaikkasääntelyyn. Pysyvän rahastopoikkeuksen valtiontukiluonteesta odotetaan vielä Euroopan komission näkemystä, jonka saamisen täsmällinen aikataulu ei FA:n käsityksen mukaan ole vielä tiedossa.

FA pitääkin perusteltuna jatkaa rahastopoikkeusta riittävän pitkäksi ajaksi, siten että pysyvän poikkeuksen säätämisen mahdollisuus saadaan selvitettyä ja tätä koskeva sääntely voidaan ottaa kiireettömästi käyttöön. FA haluaa huomauttaa, että jos poikkeusta jatketaan nyt vuodella, niin vaikka komissio saisi myöhemmin selvitystyön pysyvästä rahastoja koskevasta poikkeuksesta tehtyä, on täysin mahdollista, ettei eduskunta ensi vuoden vaalien vuoksi ehdi käsitellä asiaa ajoissa ennen kuin poikkeuksen jatkokin on kulunut umpeen. Vaalit sekä hallituksen muodostaminen vievät kuitenkin huomattavasti aikaa ensi vuonna, ja tähän asiaan voitaisiin teoriassakin palata ensimmäisen kerran vasta eduskunnan kesälomien jälkeen. On myös mahdollista, ettei selvitystyö pysyvää rahastopoikkeusta koskien välttämättä valmistu seuraavan vuoden aikana.

Rahastosektorilla joudutaan tällä hetkellä toimimaan merkittävässä epävarmuudessa asian suhteen. Vain vuoden pituinen jatko rahastopoikkeukselle ei vakauta tilannetta riittävästi. Sääntelyn tulevaisuuden jatkuessa epävarmana, hallinnoinnin uudelleenjärjestelyä voidaan joutua tekemään varmuuden vuoksi. Rahastojen toiminnan uudelleenjärjestely vie parhaimmillaankin kuukausia. Mikäli sääntelyn tulevaisuudesta ei ole varmuutta kuin vuodeksi eteenpäin, eikä uusia lakeja voida antaa teoriassakaan kuin vasta loppuvuodesta 2023 on olemassa todellinen riski siitä, että rahastotoimintaa siirretään pois Suomesta varmuuden vuoksi, jotta toimintaympäristö saadaan vakautettua.

Edellä kuvatuilla perusteilla FA esittää määräaikaisen rahastopoikkeuksen jatkamista vuoden 2024 loppuun saakka. Rahastopoikkeuksen jatkaminen nyt kahdella vuodella vakauttaisi rahastoyhtiöiden tilannetta ja pienentäisi merkittävästi riskiä siitä, että ulkomaisten rahastojen hallinnoinnin siirtäminen pois Suomesta sääntelyn tulevaisuuden epävarmuuden vuoksi käynnistettäisiin. On myös todennäköisempää, että tässä ajassa komissiolta on saatu kannanotto pysyvästä rahastopoikkeusta ja mahdollinen pysyvä poikkeus on ehditty eduskunnassa käsitellä.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs