Lausunto

Maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Finanssiala kannattaa ehdotettuja muutoksia.


VN/5423/2020

Finanssiala ry (FA) toteaa, että tavoitteet niin turkistuotannon kuin kaikkien eri tuotantoeläintilojen bioturvan varmistamiseksi ovat kannatettavia. Lisäksi esitetty muutos tuen myöntämiseksi nautakarjataloudessa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin on kannatettava.

Kohdentamisasetuksen liitettä (Maatilojen energiainvestoinnit, 16 §) koskien FA toteaa, että biokaasun käytön kansallinen edistäminen on erittäin kannatettavaa, joten korkea avustustaso on perusteltu. FA pitää myös tärkeänä, että kokoluokaltaan pienemmillä tiloilla kyettäisiin toteuttamaan aktiivisesti investointeja uusiutuvaan energiaan (aurinkoenergia ym.). Tämän takia on erityisen tärkeää, että energiainvestointien rahoitus on turvattu.

Edellä mainittujen seikkojen johdosta FA kannattaa muistiossa selvitettyjen olosuhdemuutosten vuoksi kohdentamisasetuksen 3 ja 4 §:ään ehdotettuja muutoksia sekä asetuksen liitteessä esitettyjä muutoksia.

Edellä listatut muutokset ovat hyviä esimerkkejä päivittyvistä tarpeista ja vaateista, joita nyky-yhteiskunta asettaa maataloussektorille.

Kyky vastata 2020-luvun vaatimuksiin edellyttää maataloudelta kykyä uusiutua. Se edellyttää monenlaisia hankintoja ja investointeja alalla toimivilta yrittäjiltä. Tässä kohtaa mukaan astuu rahoitusala, jonka rooli erilaisten investointien ja hankintojen mahdollistajana on ensiarvoisen tärkeä. Rahoituksen saatavuus myös tulevaisuudessa on siten otettava huomioon erilaisia järjestelmiä kehittäessä.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomisti

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan