Lausunto

Päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa ehdotusta asetuksen muuttamisesta (kyläkauppatuen rajaamista määrärahojen vähentyessä)

  • Määrärahojen pienentyessä tuen saajien määrää ehdotetaan rajattavan maaseutualueiden sijasta harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville kyläkaupoille

VN/7946/2024
VN/7946/2024-MMM-1

Muutoksista asetukseen

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus muuttaa valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettua valtioneuvoston asetusta päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla (357/2019).

Soveltamisalueen muutos huomioidaan asetuksen nimikkeessä ja pykälissä.

Tukijärjestelmässä sovelletaan EU:n (Services of General Economic Interest, SGEI) SGEI de minimis -sääntelyä, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat tukitoimin varmistaa kansalaisille tärkeiden palveluiden saatavuuden.

Koska komissio antoi kokonaan uuden SGEI de minimis -asetuksen, valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin uusista valtiontukisäädöksistä johtuvat säädösviittauspäivitykset.

Kyläkauppatuesta

Kyläkauppatuki hyväksyttiin valtioneuvostossa maaliskuussa 2019 ja kahden kokeilukauden jälkeen tuki vakinaistettiin.   

Kyläkauppatuella on ollut merkitystä maaseutualueiden pysymisessä elinvoimaisina. Tuen avulla kyläkauppojen määrän lasku on hidastunut.  

Tuen saaja sitoutuu tarjoamaan päivittäistavarakauppapalveluiden lisäksi vähintään yhtä muuta kaupallista palvelukokonaisuutta, joita ovat posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelu.

Kyläkauppatuesta määrärahojen vähetessä  

Tukeen käytettävä määräraha pienenee. Jos tukisumma jaettaisiin kaikille kuten aiemmin, tuki pienenisi merkittävästi ja se menettäisi vaikuttavuuttaan tuen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotuksessa tuen saajien määrää rajattaisiin, jolloin tukisumma säilyisi järkevän suuruisena ja siitä koettaisiin olevan hyötyä. Ehdotus tähtää tukemaan palveluiden säilymistä kaikkein haavoittuvimmilla alueilla. 

Ehdotuksella myönteisiä vaikutuksia

Ehdotuksen mukaisella kyläkauppatuella turvataan päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta. Tuki kannustaa ja mahdollistaa palveluiden monipuolisen saatavuuden ja tuottamisen maaseudulla. Harvaan asutun ja ydinmaaseudun elinvoimaisuuden säilyminen voi osaltaan tukea monipaikkaisuutta sekä siten myös vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

FINANSSIALA RY
Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan