Lausunto

Selvitys pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tietojen asettamisesta saataville julkiseen rekisteriin

KPMG:n selvityksen ehdotusten mukaisesti asian valmistelua ei ole tarpeen jatkaa

  • Finanssiala ry (FA) yhtyy KPMG:n selvityksen johtopäätöksiin.

  • Jäljempänä esitetyn lisäksi yhdymme EK:n lausunnossa esitettyihin näkökohtiin.

  • Selvitys liittyy edellisen hallituksen toimeksiantoon. Ottaen huomioon Orpon hallituksen ohjelman, asian valmistelua ei ole tarpeen jatkaa.

VN/26758/2022

KPMG:n selvityksen ehdotusten mukaisesti asian valmistelua ei ole tarpeen jatkaa

  • Finanssiala ry (FA) yhtyy KPMG:n selvityksen johtopäätöksiin
  • Jäljempänä esitetyn lisäksi yhdymme EK:n lausunnossa esitettyihin näkökohtiin
  • Selvitys liittyy edellisen hallituksen toimeksiantoon. Ottaen huomioon Orpon hallituksen ohjelman, asian valmistelua ei ole tarpeen jatkaa

1 Pidättekö mahdollisena, että ulkomaisten omistajien hallintarekisteröinti kiellettäisiin?

FA ei pidä kieltoa tarpeellisena eikä mahdollisena. Ehdotus olisi haitallinen suomalaisten arvopaperimarkkinoiden toiminnan kannalta.

Kuten KPMG:n selvityksessä todetaan, kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvää hallintarekisterikieltoa ei voida nykyisen kansainvälisen sääntelyn valossa laajentaa koskemaan ulkomaisia osakkeenomistajia.

2 Miten arvioisitte selvityksessä esiintuotuja vaihtoehtoja? a) Kansallinen julkinen rekisteri

FA ei pidä perusteltuna kansalliseen julkisen rekisterin valmisteluun ryhtymistä. Kuten selvityksessä todetaan, tällaisella rekisterillä olisi todennäköisesti haitallisia seurauksia Suomen arvopaperimarkkinoiden kansainväliseen kilpailukykyyn ja riski ulkomaisten sijoittajien mielenkiinnon vähenemisestä Suomea kohtaan.

Lisäksi tällaiseen hankkeeseen liittyy monia kysymyksiä, epävarmuustekijöitä ja ristiriitaisuuksia, joita ei realistisesti voida ratkaista ja joiden vuoksi kyseistä toimintamallia ei voida perustellusti suositella.

3 b) Liputusvelvollisuuden raja-arvojen muuttaminen

Verrattuna muihin ehdotuksiin, liputusrajan alentaminen olisi teknisesti helpoiten toteutettavissa. FA pitää kuitenkin liputusvelvollisuuden muuttamista ongelmallisena.

Liputusvelvollisuuteen kuuluva toimintavelvollisuus kohdistuu osakkeenomistajaan ja liikkeeseenlaskijaan. Liputusvelvollisuuden laajentamisesta syntyvät kulut kohdistuisivat ensi sijassa sijoittajiin ja liputusilmoituksen julkaisun kulut taas liikkeeseenlaskijoihin. Tämä ei ole omiaan lisäämään kiinnostusta sijoittamiseen Suomeen.

Lisäksi ehdotus kohtelisi eri tavalla säännellyillä markkinoilla ja First North-tyyppisillä kasvumarkkinoilla kaupankäynnin kohteena oleva yhtiöitä.

4 c) Arvopaperikeskuksen ylläpitämä hallintarekisteriliite

FA ei kannata ehdotusta. Ehdotettu malli lisäisi eri osapuolten kustannuksia, minkä lisäksi malliin liittyisi mitä ilmeisimmin se ongelma, ettei kansallisella lainsäädännöllä voida riittävällä tavalla varmistua hallintaketjun osapuolten halukkuudesta ja kyvykkyydestä noudattaa oma-aloitteista tietojen toimittamisvelvoitetta.

Vaarana on, että toteuttamisesta aihetuvat kustannukset ja muut haitat tulisivat suomalaisten osapuolten kannettavaksi ilman, että tavoitellut hyödyt toteutuvat.

5 Mitä rajoituksia mielestänne liittyy kansainvälisten omistajatietojen saatavuuteen julkiseen rekisteriin?

FA yhtyy KPMG:n selvityksessä esitettyyn.

6 Miten eurooppalainen tietosuojasääntely ja perusoikeudet vaikuttavat julkiseen rekisteriin?

FA:lla ei ole lisättävää selvityksen asianmukaisiin, kattaviin ja perusteltuihin arvioihin.

7 Oletteko samaa mieltä selvityksen lopputuloksesta?

FA pitää selvitystä laadukkaasti ja huolellisesti toteutettuna ja yhtyy selvityksessä esitettyihin loppupäätelmiin.

8 Mitä mahdollisia muita kommentteja teillä on selvitykseen liittyen?

Selvitys on tehty edellisen hallituksen ohjelman pohjalta. Ottaen huomioon selvityksen loppupäätelmät asian valmistelua ei ole syytä jatkaa, vaan keksittyä Orpon hallituksen ohjelman toteuttamiseen.

9 Mitä jatkotoimenpiteitä suosittelette valtiovarainministeriölle?

FA yhtyy selvityksessä esitettyihin suosituksiin ja niiden perusteluihin.

On tärkeää ottaa huomioon, että Suomen kaltaisen reuna-alueen arvopaperimarkkinan olisi oltava mahdollisimman yhteensopiva eurooppalaisen valtavirran ja relevanttien kilpailijamaiden kanssa. Ulkomaisen omistuksen arvo on noin 150–160 miljardia euroa, joten vähäisilläkin lainsäädäntömuutoksilla olla hyvin merkittävä kansantaloudellinen vaikutus.

Suomen tulisi Orpon hallituksen ohjelman kirjausten edellyttämällä tavalla aktiivisesti poistaa esteitä yritysten listautumiselta ja listalla pysymiseltä ja edistää pääomamarkkinoiden tehokasta toimintaa ja yritysten sijoittautumista Suomeen.

FA korostaa, että Suomen ei tule lähteä harkitsemaan sellaista lainsäädäntöratkaisua, joka johtaisi mahdollisesti tai tosiasiallisesti ulkomaisten omistajien hallintarekisteröinnin kieltämiseen tai sen millään tavalla hallinnollisesti raskaammaksi tai epähoukuttelevammaksi tekemiseen näiden ollessa osakkeenomistajina Suomessa listatuissa liikkeeseenlaskijoissa. Ulkomaisesta pääomasta riippuvaisessa markkinassa tämä voisi ulkomaisten sijoittajien kaikotessa johtaa yritysten pääomanhuollon ja rahoitusolojen merkittävään heikentymiseen.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan