Lausunto

Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu 2022

FA katsoo, että ohjeluonnokseen tehdyt muutokset monimutkaistavat maksujen määräytymistä. Ohjeen luettavuuden ja selkeyden kannalta olisi hyödyllistä lisätä siihen esimerkkejä ohjeen soveltamistilanteista ja taulukoiden keskinäisestä hierarkiasta.


Dnro VH/4179/00.01.00/2021

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua Verohallinnon ohjeluonnoksesta Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu 2022.

FA katsoo, että ohjeluonnokseen tehdyt muutokset monilta osin monimutkaistavat maksujen määräytymistä. Ohjeen luettavuuden ja selkeyden kannalta olisi hyödyllistä lisätä siihen esimerkkejä ohjeen soveltamistilanteista ja taulukoiden keskinäisestä hierarkiasta. Ohjeluonnos olisi mahdollisesti helpommin luettavissa, jos laiminlyöntimaksun määräytyminen tietyssä tilanteessa olisi luettavissa yhdestä taulukosta, joka sisältäisi kaikki tarvittavat tiedot.

Ohjeluonnoksen kohdassa “Laiminlyöntimaksu eräissä tilanteissa” kuvataan laiminlyöntimaksujen määräytymistä kansainvälistä tietojenvaihtoa koskevan tiedonantovelvollisuuden osalta. Ohjeluonnoksen sivulle 8 on lisätty teksti:

“Jos erityisiä laiminlyöntimaksua alentavia tai korottavia seikkoja ei ole, laiminlyöntimaksu määräytyy ensisijaisesti tiedonantovelvollisen annettavien tietojen taloudellisen euromääräisen arvon mukaan laiminlyönnin olosuhteista riippuen 2000, 5000 tai 15 000 euroa, kuitenkin siten, että laiminlyöntimaksu määrätään vähintään alla olevan taulukon suuruiseksi.”

Ohjeluonnokseen lisätystä kohdasta jää epäselväksi, miten laiminlyöntimaksut määräytyvät taloudellisen euromääräisen arvon mukaan. Ilmoitettavien tietojen euromääristä ei ole mainintaa tekstin alla olevassa taulukossa, eikä tästä ole ohjeeseen tehty erillistä taulukkoa toisin kuin laiminlyöntimaksun määräytymisestä euromääräisen taloudellisen arvon mukaan sivuilla 6-7.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan