Lausunto

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Finanssiala ry kannattaa selonteon tavoitteita, mutta kaipaa toimenpiteisiin konkretiaa

• Selonteossa on mukana mittareita, mutta ei varsinaisia toimenpiteitä, joten tavoitteiden toteutuksen keinot, rahoitus ja toimeenpano jäävät avoimeksi. Ilman toimenpiteitä ei voi puhua etenemissuunnitelmasta, vaan ainoastaan tahtotilan kuvauksesta.

• Selonteossa mainitaan, että viranomaisilla tulee olla ”Tarvittaessa mahdollisuus myös lainsäädännöllä pakottaa kehitystoimintaan”. FA toteaa, että yritysten digi-investoinnit tulee toteuttaa liiketoiminnallisten tavoitteiden kautta. Jo nyt viranomaisten tilastoinnin ja tietotarpeiden toteuttamiseen tähtäävä lisäsääntely ja hankkeet rapauttavat yritysten toimintakykyä.

• FA pitää hyvänä osaamiseen kohdistuvia kehittämistavoitteita.

• FA pitää tärkeänä, että toimenpiteet päivitetään digikompassin toimeenpano-ohjelmaan hallituskausittain, jolloin voidaan sitoutua pitkäjänteiseen kehittämiseen ja investointeihin.

VN/25733/2021

1       Osaamisen kehittäminen

FA kannattaa selonteon ehdottamia osaamisen kehittämisen tavoitteita. Ohjelmassa on kuitenkin paljon vaikeasti mitattavia avaintuloksia, joten toimenpiteitä tarvitaan kuvaamaan miten näihin tavoitteisiin tultaisiin pääsemään.

FA on samaa mieltä, että ”riittävät digitaidot ovat edellytys paitsi työllistymiselle myös sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle osallisuudelle. Digitaidot ovatkin uusi kansalaistaito. Digitaitoja rakennetaan osaamista vahvistamalla, koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä ja tukemalla jatkuvaa oppimista”

FA pitää myös tärkeänä digituen tarjoamista eri elämäntilanteissa oleville henkilöille julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Myös viranomaisten osaamisen kehittäminen tulee olla jatkuvan kehityksen kohteena.

2       Tavoitteiden saavuttaminen

Tavoitteissa (mittareissa) on paljon yritysten toteutettavaksi jäävää osuutta. Epäselväksi jää, miten yrityksiä on tarkoitus ohjata tai sitouttaa tavoitteiden toteuttamiseen?  Osin nämä yrityksiin liittyvät tavoitteet ovat mahdottomia yritysten kannalta (esim. 75 % IT-koulutetuista työllistyy Suomeen).

Selonteossa mainitaan, että: ”ICT-investointien suhteellisen vähäinen määrä hidastaa tuottavuuden nousua”. FA haluaa korostaa, että pelkkä investointien määrä ei ole järkevä mittari, vaan vasta investoinnista saatava hyöty nostaa tuottavuutta. FA toteaa, että monet lainsäädännöstä. tilastoinnista ja muista puhtaasti viranomaistarpeista kumpuavat hankkeet ja vaatimukset tuottavat yksityiselle sektorille enemmän kustannuksia kuin hyötyjä, joten myös yritysten saamat hyödyt tulee aidosti huomioida vaikuttavuusarvioissa (esim. hanke uudesta yksilöintitunnuksesta).

FINANSSIALA RY
Taina AhvenjärviJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan