Lausunto

Täydentävä lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Verohallinto velvoitettava julkaisemaan maksupalveluntarjoajien raportoimien tietojen perusteella kerätyt verotuotot

HE 317/2022 vp

FA lausuu täydentävänä lausumanaan asiassa aiemmin jättämäänsä lausuntoon seuraavaa:

Kuten FA on aiemmassa lausunnossaan tuonut ilmi, maksupalveluntarjoajille aiheutuu esitetystä raportointivelvollisuudesta huomattavia kustannuksia niin raportoinnin mahdollistavan järjestelmän luomisesta kuin säännöllisestä raportoinnista CESOP-järjestelmään. Hallituksen esityksen perusteella raportoinnin avulla kerättävien verotuottojen määrä on verrattain vähäinen ja niiden suuruutta vaikuttaa olevan varsin vaikeaa arvioida. Siten on hyvinkin mahdollista, että maksupalveluntarjoajille raportoinnista koituvat kustannukset ylittävät lisääntyvät verotuotot moninkertaisesti. Kun otetaan vielä huomioon, että maksupalveluntarjoajien raportointivelvollisuudella ei pyritä puuttumaan maksupalveluntarjoajien, vaan muiden verovelvollisten arvonlisäverovelvollisuuden laiminlyönteihin, raportointivelvollisille koituvat kustannukset voivat nousta jopa kohtuuttoman suuriksi.

Jotta raportointivelvollisille aiheutuvien kustannusten ja verotuottojen oikeasuhtaisuutta olisi mahdollista arvioida, FA toivoo verojaoston mietinnössään toteavan, että Verohallinnon tulisi vuosittain julkistaa arvio maksupalveluntarjoajien raportoimien tietojen perusteella kerätyistä uusista verotuotoista.


FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Johtaja

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan