Lausunto

Työryhmän loppumietintö yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Finanssiala ry (FA) tukee yrityssaneerausmenettelyyn ehdotettavia muutoksia.

VN/28631/2021

Finanssiala ry (FA) tukee yrityssaneerausmenettelyyn ehdotettavia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on pyrkiä edistämään yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannustehokkaaseen saneerausmenettelyyn. Ehdotetut muutokset sujuvoittavat ja jouduttavat saneerausprosessia myös velkojan näkökulmasta. Lisäksi sujuvampi prosessi mahdollistaa saneerattavan yrityksen maksukyvyn säilymisen myös saneeraukseen hakeutumisen aikana ja näin ollen edistää onnistunutta saneerausta.

Yrityksen maksukyvyn palauttavan menettelyn onnistumisen kannalta olennaista on, että menettelyyn hakeudutaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun on selvinnyt yritystoiminnan menestyksellisen jatkamisen edellyttävän tällaista järjestelyä. FA toivoo mietinnössä ehdotettavien muutosten sujuvoittavan prosessia ja näin ollen vähentävän saneerauksesta aiheutuneita kuluja sekä madaltavan kynnystä saneerausmenettelyyn.

Saneerausmenettelyn nopean vahvistamisen edellytysten madaltaminen voi heikentää yksittäisten velkojien asemaa vähintään lyhyellä aikavälillä. Pidemmän ajan kuluessa sopimussuhteen jatkumisen mahdollistava onnistunut saneerausmenettely voi olla velkojallekin edullinen.

FA kannattaa erityisesti ehdotettuja muutoksia ehkäistä saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä ja karsimaan viivyttelyluonteisia saneeraushakemuksia.

FA:lla on ollut edustaja mietinnön valmistelleessa työryhmässä.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs