Lausunto

Työryhmän luonnos maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)

  • Finanssiala ry (FA) kannattaa toimia, joilla hillitään ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.
  • Painotamme markkinamekanismin käyttökelpoisuutta ilmasto- ja ympäristötavoitteiden renkinä.
  • Taksonomian asettamat tietotarpeet pitäisi huomioida osana toimenpiteitä esimerkiksi kaavoitukseen ja ilmastovaikutusten arviointiin liittyen.


VN/4507/2021

1. Onko ehdotettu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpidekokonaisuus tasapainoinen, vaikuttava ja toteuttamiskelpoinen? 

Finanssiala ry (FA) kannattaa toimia, joilla hillitään ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Painotamme markkinamekanismin käyttökelpoisuutta ilmasto- ja ympäristötavoitteiden renkinä, suunnitelman toimenpide edistää hiilen sidonnan ja varastoinnin sekä päästöjen vähentämisen markkinoita sekä kannustimia on kannatettava. Markkinamekanismin toimimiseksi tarvitaan globaalisti hiilidioksidipäästöille negatiivisia ulkoisvaikutuksia aidosti heijastava hinta. Vastaavasti tarvitaan hiilinielumarkkinat, jotta hiilen sidontaan liittyviä ratkaisuja kannattaa kehittää ja rahoittaa.  

Suunnitelma ei kuitenkaan koske toimialaamme suoraan, joten emme arvioi toimenpidekokonaisuuden kokonaisuutta.  

2. Toimeenpanon näkökulmasta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa hyväksyttävyys ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä. Arvioi niiden toteutumista suunnitelmassa. 

Suunnitelma ei koske toimialaamme suoraan, joten emme arvioi toimenpidekokonaisuuden hyväksyttävyyttä ja oikeudenmukaisuutta. 

3. Muuta huomioitavaa suunnitelmaluonnoksesta

Suunnitelmassa mainitaan EU:n taksonomia-asetus (2020/852), joka asettaa tekniset kriteerit ympäristön kannalta kestäville taloudellisille toiminnoille. Siitä kuitenkin tyydytään vain toteamaan, että sen toimeenpanon käytännön vaatimukset selviävät vasta vuoden 2022 aikana. Kriteerit todella tulivat voimaan vasta vuoden 2022 alussa, ja muut kuin finanssialan yritykset alkavat raportoimaan kriteerien täyttymisestä vuonna 2023. Tiedonantovelvollisilla yhtiöillä alkaa kuitenkin jo olla hyvin tietoa siitä, millaisia tulkinnallisia haasteita ja tiedontarpeita kriteeristö aiheuttaa. 

Taksonomian maankäyttösektoriin liittyvät kriteerit ja niihin liittyvät tiedontarpeet olisi hyvä ottaa huomioon viranomaisten toimintaa suunniteltaessa. Esimerkiksi rakentamisen ei merkittävää haittaa -kriteerien täyttymistä arvioitaessa tarvitaan tietoa maa-alueeseen liittyvistä ilmastouhkista ja kaavoitettavan maan tyypistä. Olisi tärkeää, että tällaiset tiedonpuutteet tai tulkintaepäselvyydet eivät tiputtaisi suomalaista taloudellista toimintaa pois taksonomianmukaisuudesta. Taksonomia voitaisiin huomioida esimerkiksi toimenpiteessä 7.2.3. “Ehkäistään metsänraivausta rakennetuksi maaksi” kun kaavoittajille kehitetään työkalua maakäytön muutosten ilmastovaikutusten arvioimiseksi. 

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs