Lausunto

Työryhmän välimietintö yrityksen saneerausta koskevan lain muuttamiseksi

FA toivoo saneerausmenettelyn muutosten rohkaisevan hakeutumaan menettelyyn 

  • Finanssiala ry (FA) tukee yrityssaneerausmenettelyyn ehdotettavia muutoksia, koska ne ovat tarpeen maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanemiseksi. FA:lla on edustaja mietinnön valmistelleessa työryhmässä. 

VN/13298/2019 

1. Saneeraukseen tulisi hakeutua mahdollisimman varhain 

Yrityksen maksukyvyn palauttavan menettelyn onnistumisen kannalta olennaista on, että menettelyyn hakeudutaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun on selvinnyt yritystoiminnan menestyksellisen jatkamisen edellyttävän tällaista järjestelyä. FA toivoo mietinnössä ehdotettavan varhaisen saneerausmenettelyn osaltaan madaltavan kynnystä hakea apua saneerauksen kautta. 

Varhaisen saneerausmenettelyn esteet ovat direktiivin vaatimusten vuoksi jonkin verran perusmuotoisen menettelyn esteperusteita suppeammat, mikä voi koitua velkojien vahingoksi vähintään lyhyellä aikavälillä. Pidemmän ajan kuluessa sopimussuhteen jatkumisen mahdollistava onnistunut saneerausmenettely voi olla velkojallekin edullinen mietinnössä mainitulla tavalla.  

Onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin oikea-aikainen menettelyyn hakeutuminen. Tämän vuoksi käynnisteillä olevaan, kriisiin joutuneille pienyrityksille neuvontaa tarjoavaan Early Warning -palveluun panostaminen on tärkeää. Tietoisuutta uudesta menettelyväylästä tulisi kasvattaa. 

2. Välimietinnön kansalliset muutosehdotukset ovat kannatettavia 

Välimietinnössä ehdotetaan direktiivin tavoitteiden paremmaksi saavuttamiseksi konsernitilin käyttöä koskevia poikkeuksia saneerausmenettelyn aikaiseen maksukieltoon. Muutoksen syynä ovat päivittäisessä oikeuselämässä havaitut menettelyn ongelmat, joihin on perusteltua puuttua jo tässä vaiheessa. 

Lisäksi mietinnössä esitetään saneeraushakemuksen tekemistä siirrettäväksi osakeyhtiön yhtiökokoukselta tai osuuskunnan kokoukselta pääsääntöisesti yhtiön tai osuuskunnan hallitukselle. Muutokset nopeuttaisivat päätöksentekoa ja alentaisivat siihen liittyviä kustannuksia. FA pitääkin muutoksia järkevinä. Ne eivät myöskään kohtuuttomasti kavenna osakkeenomistajien oikeuksia, koska niihin vaikuttavat saneerausta koskevat päätökset tehtäisiin yhä yhtiökokouksessa. 

Saneerausmenettelyn nopeuttamiseen ja sen kustannusten kurissa pitämiseen tähtäävien kansallisten sääntelymuutosten valmistelu jatkuu työryhmässä.  

3. Velkakonversion jatkoselvitys on alati ajankohtainen 

Velkakonversiota koskevien sääntelyehdotusten laatiminen ei kuulunut työryhmän toimeksiantoon. Koska velkakonversio kuitenkin on käytännössä toimivaksi osoittautunut yrityksen maksukyvyn palauttamisen keino, ehdottaa työryhmä sitä koskevan lainsäädäntötarpeen selvittämistä edelleen. Selvitys olisi viisainta toteuttaa erillisessä työryhmässä, johon myös sidosryhmät kutsuttaisiin mukaan. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs 

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat