Lausunto

U-kirjelmäluonnos ADR-lainsäädännön muuttamiseksi

Uuden sääntelyn antamisen edellytyksenä tulee pitää sitä, että muutos tosiasiallisesti kohentaa kuluttajien asemaa.
Uudessa sääntelyssä tulee varmistaa setorikohtaisen sääntelyn erityispiirteet, ml pankkisalaisuus.
Jatkoneuvotteluissa tulee varmistaa, etteivät muutokset johda järjestelmän shikaaninomaisen käytön helpottumiseen.

Jaostokonsultaatio 13/2023

Jaosto 10: rahoituspalvelut ja pääomaliikkeet

Finanssiala pitää tärkeänä sääntelyn selkeyttä, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta

  • Finanssiala pitää tärkeänä, että vaihtoehtoisia riitojenratkaisumekanismeja koskeva sääntely luo oikeusvarmuutta ja on tehokasta ja johdonmukaista muun kuluttajansuojasääntelyn kanssa

Ehdotetuilla muutoksilla ei nähdä olevan merkittäviä vaikutuksia finanssialan riitojen käsittelyyn FINE:ssä tai Kuluttajariitalautakunnassa. Voimassaolevat vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet huomioivat kuluttajansuojakysymykset kattavasti ja käyttävät ratkaisuissaan myös sopimusehtojen ulkopuolisia tulkintalähteitä.

Riidanratkaisuelimissä on monipuoliset asiointimahdollisuudet, eikä asiakirjojen digitaaliseen ja fyysiseen muotoon liittyvät saavutettavuusstandardit aiheuttane tähän muutosta.

1       Kuluttajien oikeussuojakeinojen tulee olla tehokkaita

Tulevassa sääntelyssä tulee välttää päällekkäisyyttä nykyisin hyvin toimivien järjestelmien kanssa. Uuden sääntelyn ei tule johtaa epätarkoituksenmukaiseen hallinnollisen taakan lisääntymiseen. Uuden sääntelyn antamisen oikeutuksen edellytyksenä tulee pitää sitä, että muutokset tosiasiallisesti parantavat kuluttajan asemaa. FA pitää tärkeänä, että Suomi korostaisi jatkoneuvotteluissa näitä sääntelyn reunaehtoja.

2       Menettelyjä koskevien säännösten tulee tunnistaa toimialakohtaiset erityispiirteet

Riita-asioiden niputtaminen nähdään prosesseja mahdollisesti tehostavana tekijänä, mutta sääntelyssä olisi huomioitava esimerkiksi luottolaitosten pankkisalaisuuden turvaaminen eri asiakassuhteita koskevia riita-asioita niputettaessa. FA pitää tärkeänä, että jatkoneuvotteluissa varmistetaan toimialakohtaisten erityispiirteiden huomioiminen.

3       Menettelyjä koskevien säännösten tulee tukea oikeusvarmuutta

Sääntelyehdotus jättää nykymuodossaan lukuisia olennaisia seikkoja avoimeksi tai tulkinnanvaraiseksi. Sääntelyn vaikutusten arvioimiseksi olisi tärkeää saada enemmän ja täsmällisempää tietoa siitä, minkälaisilla rajauksilla ADR-toimielin käsittelisi sopimuksenulkoisia kysymyksiä ja jos minkäänlaista rajausta ei olisi, kuinka voitaisiin esimerkiksi estää järjestelmän vakava ruuhkautuminen tai shikaaninomainen käyttö.

Sääntely ja sitä koskevat komission perustelut jättävät osin epäselväksi sen, millä tavoin kolmansiin valtioihin sijoittuneet elinkeinonharjoittajat käytännössä tulisivat sitoutuneeksi ADR-toimielinten ratkaisuihin, sikäli kun järjestelmään ei liitetä sanktioita eikä ratkaisuilla olisi liityntää esimerkiksi toimilupakysymyksiin.

FA ehdottaa, että Suomi pitäisi jatkoneuvotteluissa esillä oikeusvarmuuskysymyksiä laaja-alaisesti, myös EU:n kilpailukykynäkökulma huomioiden.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan