Lausunto

Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

Finanssiala ry kannattaa yhteisöjen kokouksia koskevien väliaikaisten lakien voimassaolon jatkamista

  • Kannatamme väliaikaisten lakien voimassaolon jatkamista kaikkien yhtiömuotojen osalta, jotta yhteisöt voivat covid 19-pandemiasta huolimatta turvallisesti järjestää yhtiökokoukset etäosallistumismahdollisuutta hyödyntäen
  • Voimassaoloaikaa tulisi jatkaa vähintäänkin vuodella, mielellään vuoden 2022 loppuun saakka
  • Lisäksi kannatamme pysyvän etäosallistumisen mahdollistavan lainsäädännön valmistelua asiassa

VN/2935/2021

OM:n kysymys: Onko tarpeen jatkaa voimassa olevan väliaikaisen lain 677/2020 mukaisia kokouksen järjestämistä ja osallistumista helpottavien poikkeusten voimassa oloa?

FA:n vastaus: Kyllä kaikkien HE-luonnoksessa mainittujen yhteisöjen osalta.

Perustelut:

Finanssiala ry kannattaa väliaikaisen lain voimassaolon jatkamista, jotta kaikki esityksessä mainitut yhteisöt voivat covid 19-pandemiasta huolimatta järjestää ajallaan yhtiökokoukset ottaen huomioon yhtiökokoukseen osallistuvien turvallisuus ja terveys sekä mahdolliset viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset.

OM:n kysymys: Mihin asti poikkeusten voimassaoloa on mielestäsi tarpeen jatkaa?

FA:n vastaus: 31.12.2022

Perustelut:

Väliaikaisen lain voimassaolo on syytä asettaa tarpeeksi pitkäksi, jotta yhtiöt pystyvät tekemään kokousjärjestelyt väliaikaisen lain mukaisesti myös ensi keväänä ilman uuden lain säätämistä. Voimassaoloaikaa tulisi siten jatkaa vähintäänkin vuodella, mutta myös pidempää jatkoa, esimerkiksi vuoden loppuun saakka, pidetään kannatettavana. Tällöin etäosallistumista ja muita helpotuksia hyödyntävät yhtiökokoukset jakautuisivat tasaisemmin koko vuodelle.

Muut ehdotukset ja kommentit

Finanssiala ry kannattaa pysyvän lainsäädännön valmistelua asiassa, joka mahdollistaisi jatkossakin joustavan paikkaan sitomattoman etäosallistumisen sekä osakkaiden mahdollisuuden käyttää ennakkoäänestystä.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi