Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ylimääräisten lähdeverojen nopeampi ja turvallisempi alentaminen

Finanssiala yhtyy valtioneuvoston kantaan tietyin tarkennuksin

 • Sijoittajien ja finanssialan kannalta olisi tärkeää luoda yhtenäinen malli lähdeveron oikeamääräiseen perimiseen lähteellä.
 • Direktiivin mukaisen rekisteröitymisen tulee olla vapaaehtoista rahoituksen välittäjille; ne kantavat riskin toiminnastaan ja niiden tulee voida päättää, tarjoavatko ne direktiivin mukaisia lähdeveropalveluita asiakkailleen.
 • Direktiiviehdotuksen sisältämää työmäärää ja sitä kautta kustannusten lisääntymistä tulee vähentää.
 • Direktiiviehdotusta tulee selkeyttää vielä monelta osin.
 • Direktiivin voimaantuloa tulee lykätä niin, että alan toimijoille jää riittävästi aikaa varautua direktiivin vaatimiin muutoksin, systeemeihin ja prosesseihin.

 

U 26/2023 vp

Finanssiala ry (FA) pitää komission direktiiviehdotusta (jäljempänä myös FASTER) lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta korostaa sitä, että sijoittajien ja finanssialan kannalta olisi parempi saada käyttöön koko EU:n osalta yhtenäinen malli, jossa oikeanmääräinen lähdevero peritään jo tulon lähteellä. Tällainen malli on käytössä myös muun muassa Yhdysvalloissa, mikä antaa Yhdysvalloille selkeän kilpailuedun moneen EU-maahan verrattuna.

Jatkovalmistelussa Suomen tulisi edellyttää, että

 • EU:hun saadaan voimaan yksi yhtenäinen malli lähdeverojen alentamiseen.
 • Kansallista lisäsääntelyä ei lisätä jäsenvaltioissa direktiivin perusteella/johdosta ja direktiivi tulee saattaa voimaan EU:ssa yhtenäisenä ilman kansallista lisäsäätelyä ja poikkeuksia. Erityisen tärkeää on määrittää EU-tasolla mm. tosiasiallisen edunsaajan käsite eikä jättää sitä kansallisten sääntelyjen/tulkintojen varaan.
 • Direktiiviehdotusta selkeytetään vielä monelta osin ja varmistetaan, ettei direktiivi muodosta uusia hankalia tulkintakysymyksiä.
 • Direktiiviehdotuksen sisältämää työmäärän ja sitä kautta kustannusten lisääntymistä vähennetään muun muassa rekisteröintien ja raportoinnin osalta.
 • FASTERin mukaista raportointiaikaa pidennetään. Raportoinnin tulee olla mahdollista tehdä yhtenäistä portaalia/raportointistandardia käyttämällä.
 • Sähköisten asuinpaikkatodistusten (eTRC) hallinnointia varten kehitetään EU:n yhteinen portaali.
 • Jatkossa tulee olla riittävää, että rahoituksen välittäjä rekisteröityy vain yhden maan veroviranomaisten rekisteriin ja rekisteröimisen tulee olla vapaaehtoista.
 • Rahoituksen välittäjän selvitysvelvollisuutta tarkennetaan ja kohtuullistetaan.
 • Direktiivin voimaantulon ja ajankohdan, jolloin jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, väliin jätetään riittävästi aikaa (esim. 18 kuukautta).
 • Suomessa jo käytössä oleva TRACE-malli korjataan toimivammaksi, kun se aikanaan muokataan FASTER-yhteensopivaksi.

FA haluaa kiinnittää verojaoston huomiota seuraaviin kohtiin direktiiviehdotuksessa.

Sääntelyn monimutkaisuus, raportoinnin ylivoimaisuus ja kustannukset

FA huomauttaa, että ehdotetut säännöt ovat paikoin erittäin monimutkaisia ja tulisivat nykyisellään vaatimaan huomattavaa due diligence -menettelyä ja raportointia. Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan rahoituksen välittäjille ja sijoittajille ylivoimaisia velvoitteita, jotka ovat vielä raskaampia kuin nykyään sovellettavat, ja direktiivin mukaisia velvoitteita onkin paikoin erittäin vaikea toteuttaa käytännössä. Direktiiviehdotuksen sisältämä lisääntynyt hallinnollinen taakka on selkeässä ristiriidassa alun perin toivotun yksinkertaistamis- ja nopeuttamistavoitteen kanssa.

Direktiivin tulisi keskittyä alkuperäiseen tavoitteeseensa “nopeampi ja turvallisempi vapautus liiallisesta lähdeverosta” poistamalla kaikki sellaiset tekijät, jotka todennäköisesti lisäävät valtuutettujen rahoituksen välittäjien roolia ja mutkistavat näitä menettelyjä suhteettomasti.

Rahoituksen välittäjille tulisi mahdollistaa valinnanvapaus siitä, tarjoavatko ne sopimuspalvelua vain kotimaassaan vai myös ulkomailla ja missä maissa ne palvelua tarjoavat. Rahoituksen välittäjät kantavat riskin toiminnastaan ja niiden tulee voida päättää, tarjoavatko ne direktiivin mukaisia lähdeveropalveluita asiakkailleen. Ainoastaan sellaisten välittäjien, jotka haluavat tarjota verosopimuspalveluja, tulisi olla pakollista rekisteröityä sertifioiduksi rahoituksen välittäjäksi ja täytettävä tähän asemaan liittyvät due diligence -velvollisuudet.

FA haluaa tuoda lisäksi esille, että sertifioiduille rahoituksen välittäjille asetetut due diligence -vaatimukset asiakirjojen keräämiseksi ja tarkistamiseksi ovat epämääräisiä (esim. viittaukset “mahdolliseen rahoitusjärjestelyjen olemassaoloon”) ja säännökset vaativatkin huomattavaa tarkennusta ja hallinnollisten vaatimusten keventämistä.  Epävarmuus ja liian monimutkaisiksi koetut vaatimukset voivat johtaa siihen, että rahoituslaitokset joutuvat riskejä välttääkseen kieltäytymään tarjoamasta palveluita laajalle joukolle sijoittajia.

FA huomauttaa, että FASTERin mukanaan tuomien velvoitteiden noudattaminen tulee kalliiksi ja ne voivat jopa toimia markkinoille pääsyn esteenä. Rahoituksen välittäjille tulee muodostumaan tuntuviakin IT- ja muita kustannuksia FASTERin seurauksena ja siksi on tärkeää, että direktiivin noudattaminen on joko vapaaehtoista välittäjille tai se laaditaan tavalla, joka mahdollistaa vaatimustenmukaisuuteen liittyvien kustannusten korvaamisen.

Raportointiajan pituus

FA huomauttaa, että FASTER-ehdotuksen mukainen raportointiaika (20 päivän kuluttua täsmäytyspäivästä) on aivan liian lyhyt ja johtaa vaikeuksiin noudattaa sitä. Tästä syystä raportointiaikaa tulisi pidentää esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa tai korkeintaan kuukausittain tapahtuvaksi. Uuden raportoinnin tulisi olla tehokas ja käytännössä toteutettava. Raportoinnin vaatiminen käytännössä jopa päiväkohtaisesti on todella raskas alan kannalta erityisesti kiireisimpänä osinkojen maksuaikana. FASTER-raportoinnin tulisi olla linjassa esimerkiksi yhteisen raportointistandardin (CRS) mukaisen raportoinnin ja FATCA-raportoinnin kanssa.

Yhteinen portaali eTRC:lle ja FASTER-raportoinnille.

FA nostaa esille selkeän tarpeen luoda EU:n yhteinen portaali sähköisiä asuinpaikkatodistuksia (eTRC) varten. Jo pelkästään pyyntöportaalin käyttöoikeussäännöt voivat muodostua monimutkaisiksi, jos niistä tehdään 27 erilaista ja eri tavalla toimivaa ratkaisua. Tilanne, jossa eTRC:itä koskevien pyyntöjen vastaanottamiseen ja käsittelemiseen käytetään jopa 27 eri teknologiajärjestelmää ja prosessia uhkaa FASTERin ideaa käytäntöjen helpottamisesta.  Portaalin tulisi mahdollistaa myös joukkolataukset/-pyynnöt, koska rahoituksen välittäjät ja institutionaaliset sijoittajat saattavat joutua pyytämään useita asiakirjoja useille tahoille samanaikaisesti.

Myös raportoinnin tulee olla mahdollista yhtenäistä portaalia ja raportointistandardia käyttämällä.

Koska direktiiviehdotus ei ole ollut aiemmin lausunnolla, FA haluaa tuoda esille artiklakohtaisia huomioita erillisessä liitteessä. FA toivoo, että nämä huomiot otetaan esille jatkoneuvotteluissa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Liite               Huomioita direktiiviehdotuksestaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan