Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vertailuarvoasetuksen muuttamisesta ja Euroopan finanssivalvojien tietojenvaihdosta sekä InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten muuttamisesta

  • Finanssiala kannattaa komission ehdotusta, jossa viranomaisten välisen tiedonvaihdon tarpeettomat oikeudelliset esteet poistetaan ja sen avulla vähennetään päällekkäisen raportoinnin määrää.
  • Finanssiala tuo esille huolen, että ehdotuksessa esitetty vapaaehtoisuus viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon heikentää mahdollisuutta arvioida, kuinka paljon päällekkäinen raportointi vähenisi.
  • Finanssiala korostaa, että komission ehdotus on oikeansuuntainen, ja komission toivotaan jatkavan finanssialan yrityksiä koskevien raportointivelvoitteiden rationalisointia edistävää politiikkaa.

U 78/2023 vp

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kirjelmästä ja toteaa siitä seuraavaa.

  • Finanssiala kannattaa komission ehdotusta, jossa viranomaisten välisen tiedonvaihdon tarpeettomat oikeudelliset esteet poistetaan ja sen avulla vähennetään päällekkäisen raportoinnin määrää. Komission ehdotus on oikeansuuntainen.
  • Finanssiala tuo esille huolen, että ehdotuksessa esitetty vapaaehtoisuus viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon heikentää mahdollisuutta arvioida, kuinka paljon päällekkäinen raportointi vähenisi.

Komission ehdotus vertailuarvoasetuksen soveltamisalan muuttamisesta

FA kannattaa komission ehdotusta vertailuarvoasetuksen muuttamisesta esitetyllä tavalla.

Viranomaisten välisen tiedonvaihdon helpottaminen ja päällekkäisen raportoinnin määrän vähentäminen

FA kannattaa komission ehdotusta. Komission ehdotus on oikeansuuntainen, ja komission toivotaan jatkavan finanssialan yrityksiä koskevien raportointivelvoitteiden rationalisointia edistävää politiikkaa.

Finanssikriisin jälkeen viranomaisten finanssialan yrityksille asettamat raportointivelvoitteet ovat merkittävästi kasvaneet. Nykyisin raportointia tehdään finanssialalla viranomaisraportointiin erikoistuneissa organisaatioissa kokopäivätyönä.

Eri viranomaiset ovat laajentaneet raportointivelvoitteitaan tehtäviensä hoitamiseksi. Viranomaiset keräävät samoja tietoja joko samalla tai hieman erilaisella määrityksellä. Raportointimäärityksiä ei siten ole harmonisoitu viranomaisten kesken. Jokainen viranomainen määrittää myös raportointien ja raportointimuutosten aikataulut itsenäisesti, ja ne ovat usein päällekkäisiä. Edellä esitetystä johtuen FA kannattaa komission ehdotusta, jossa viranomaisten välisen tiedonvaihdon tarpeettomat oikeudelliset esteet poistetaan ja sillä tavalla vähennetään päällekkäisen raportoinnin määrää. FA toivoo, että neuvotteluissa lisättäisiin Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikan päätöspuoli ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) mukaan soveltamisalaan.

Finanssialan yritysten viranomaisraportointi ja sen seurauksena raportointiin liittyvien IT-järjestelmien kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet kuluneiden noin 10–15 vuoden aikana. Jos raportointitieto kerättäisiin komission ehdotuksen mukaisesti kerran ja sen jälkeen jaettaisiin viranomaisten kesken, finanssialan yrityksille syntyisi kustannussäästöjä. Komission ehdotuksessa esitetystä viranomaisten välisen tiedonvaihdon vapaaehtoisuudesta johtuen FA ei pysty arvioimaan, kuinka paljon esitys vähentäisi päällekkäisen raportoinnin määrää. FA tuokin esille huolensa siitä, että tiedonvaihdon ehdotettu vapaaehtoisuus heikentää kustannussäästöjen suuruuden arviointimahdollisuutta.

Finanssialan yrityksien raportointia vastaanottavia viranomaisia on useita ja jokaisella viranomaisella on erilainen järjestelmäportaali, johon raportointi tallennetaan. Jos raportointia kerättäisiin komission ehdotuksen mukaisesti vain kerran, viranomaisorganisaatioiden toimintaa voitaisiin rationalisoida. Rationalisoinnilla voitaisiin kattaa mm. ne kustannukset, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että komission ehdotuksen mukaan tietojen luovutuksesta olisi tehtävä ilmoitus kyseiselle finanssialan yritykselle tai viranomaiselle.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomistiJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan