Lausunto

Valtioneuvoston selvitykset: E 32/2023 vp (EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset) ja E 33/2023 vp (Kestävän rahoituksen delegoidut säädökset)

  • Finanssiala kannattaa taksonomiaa, joka perustuu tieteeseen ja joka edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Taksonomian uusien delegoitujen asetusten kriteeristön seikkaperäinen arviointi edellyttää syvällistä finanssialan ulkopuolista asiantuntemusta.
  • Komission tulee keskittyä jäljellä olevan toimikautensa aikana yhdenmukaistamaan ja virtaviivaistamaan kestävän rahoituksen sääntelykehystä. Eri sääntelykokonaisuuksien välisiä yhteyksiä on syytä tarkastella kriittisesti ja käytettävyys edellä.

E 32/2023 vp
E 33/2023 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä (EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset sekä komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ym.)

Finanssiala (FA) kiittää ympäristövaliokuntaa tilaisuudesta lausua asiassa.

Taksonomian delegoidut asetukset, E 32/2023 vp

FA kannattaa uskottavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista sekä tieteeseen perustuvaa taksonomiaa ja laajemmin kestävän rahoituksen sääntelykehikkoa. Kannatamme toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, ja tuemme EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita.

Finanssialalle on tärkeää, että taksonomia on käyttökelpoinen ja uskottava finanssituotteiden ja rahoituspäätösten perustana. FA ei kuitenkaan pysty muodostamaan näkemystä niistä muita toimialoja koskevien teknisten arviointikriteerien yksityiskohdista, joista annetut taksonomian delegoidut asetukset koostuvat. Näiden arviointikriteerien arviointi vaatisi syvällistä asiantuntemusta eri toimialoilta. Tästä syystä FA ei ehdota muutoksia Suomen ennakkovaikuttamislinjoihin.

Komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä ym., E 33/2023 vp

FA kannattaa valtioneuvoston E-selvityksessä esitettyä Suomen kantaa.

On tärkeää, että uusia kestävän rahoituksen lainsäädännöllisiä esityksiä ei tulla antamaan nykyisen komission jäljellä olevan toimikauden aikana. FA pitää riskinä uuden sääntelyn antamista tilanteessa, jossa voimassa olevaa sääntelyä ei olla saatu implementoitua käytäntöön riittävän kattavasti ja selkeästi. Finanssialaan kohdistuu huomattava määrä sääntelyä, ja varsinkin kestävän rahoituksen sääntely on usein muodoltaan raportointi- tai tiedonantovelvoittavaa. Nykyisen komission tulisi jäljellä olevalla toimikaudellaan keskittyä yhdenmukaistamaan mahdollisesti ristiriitaisiakin velvoitteita eri kestävyyssäädösten välillä eli parantamaan kestävän rahoituksen kokonaisuuden käytettävyyttä niin finanssialan yritysten kuin kestävyystiedon loppukäyttäjienkin näkökulmasta.

FA kiinnittää edellisen osalta erityistä huomiota siihen, että komissio on luvannut tarkistella yleisemmin raportointisääntelyn määrää ja julkilausunut tavoitteen sen vähentämisestä (puheenjohtaja von der Leyenin maininta 25 prosentin vähennystavoitteesta puheessaan Strasbourgissa 15.3.2023). FA:lle on tärkeää, että myös kestävää rahoitusta koskevan sääntelyn ja raportointivaatimusten määrä pysyy kohtuullisena ja todellisuuden tarpeita heijastelevana. E-selvityksessä mainittu komission työpaperi on tärkeä askel oikeaan suuntaan kestävän rahoituksen kokonaisuuden käytettävyyden osalta. On erityisen toivottavaa, että raportoitujen haasteiden johdosta (muun muassa SFDR:ään, BMR:ään, MiFID:iin sekä taksonomian yhteensovittamiseen liittyen) komissio tarkastelee lähitulevaisuudessa, minkälaisia ongelmia lainsäädännön eri osien välillä esiintyy.

FA toteaa myös tämän lausuntopyynnön yhteydessä, että EU-taksonomian osalta se kannattaa uskottavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista sekä tieteeseen perustuvaa sääntelykehystä.

FA pitää erityisen tärkeänä, että valmisteluvaiheessa oleva yritysten huolellisuusvelvoitetta koskeva direktiivi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) on erityisesti arvoketjua koskevan sääntelyn osalta täsmällinen ja yhdenmukainen suhteessa unionin muuhun ESG-sääntelyyn.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan