Lausunto

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

  • Finanssiala ry (FA) tukee tieteeseen perustuvan kestävyysluokituksen eli
    taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille.
  • FA ei ota kantaa muita toimialoja koskeviin teknisiin yksityiskohtiin.


E 120/2021 vp

Finanssiala tukee taksonomian kehittämistä, ei arvioi muita toimialoja koskevia teknisiä kriteereitä

  • Finanssiala ry (FA) tukee tieteeseen perustuvan kestävyysluokituksen eli taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille.
  • FA ei ota kantaa muita toimialoja koskeviin teknisiin yksityiskohtiin.

Finanssiala ry (FA) kannattaa toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tuemme EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita. Kannatamme tieteelliseen tutkimukseen perustuvien sijoitusten kestävyysluokituksen eli taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille.

FA:n rooli ei ole kommentoida eri toimialoja koskevien teknisten arviointikriteerien yksityiskohtia, joista ilmastoa koskeva delegoitu säädös koostuu. Kriteerien arviointi vaatii syvällistä asiantuntemusta eri toimialoilta. FA keskittyy taksonomian käytettävyyteen finanssituotteiden ja rahoituspäätösten perustana.

Kestävinä tai ympäristöystävällisinä sijoituskohteina myytävien tuotteiden houkuttavuus asiakkaiden silmissä perustuu usein kyseisten tuotteiden tavallista suurempaan läpinäkyvyyteen. Onkin tärkeää määrittää tarkasti ja ymmärrettävästi, millaiset rahoitus- ja sijoitustuotteet ovat ympäristön kannalta kestäviä ja millaisin ehdoin tuotteita voi kutsua vastuullisiksi.

Taksonomia-asetuksen tiedonantovelvoite koskien ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista tulee finanssialan toimijoille noudatettavaksi 1.1.2022 riippumatta delegoidun säädöksen hyväksymisestä. Tiedonantovelvoitteen perusteella tehtävän raportoinnin taksonomian mukaisuutta ei tule takautuvasti arvioida myöhempänä ajankohtana hyväksyttävien kriteereiden perusteella.

Taksonomiaa koskevaa sääntelyä on tehty erittäin tiukalla aikataululla, minkä seurauksena finanssialan yrityksille on jäänyt vain vähän aikaa tehdä tarvittavat muutokset toimintaansa ja järjestelmiinsä. Teknisten arviointikriteerien viivästyminen tulee huomioida kestävää rahoitusta koskevassa muussa sääntelyssä asetettavissa aikatauluissa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs