Lausunto

Valtioneuvoston selvitys – Kestävän rahoituksen strategia

FA tukee Suomelle ehdotettuja kantoja kestävän rahoituksen strategiaan

  • Finanssiala ry (FA) pitää Suomelle ehdotettuja kantoja kestävän rahoituksen strategiaan kannatettavina.
  • Strategian tärkeimmät kohdat meille liittyvät taksonomian jatkokehittämiseen, finanssialan ja muiden yritysten kestävyysraportointivelvoitteiden lisäämiseen, yritysten kestävän hallinnon edistämiseen, eri rahoitustuotteiden standardisointiin ja omaisuudenhoitajien velvoitteisiin.
  • VM:n tapaan korostamme sääntelykokonaisuuden selkeyden tarvetta tulevina vuosina, ja toivomme, että uusien lakihankkeiden vaikutuksia yrityksille arvioitaisiin myös kohtuullisuuden ja käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta.

E 102/2021 vp

Kuten VM:n selvityksessä todetaan, kestävän rahoituksen strategian ehdotukset on kirjattu tässä vaiheessa niin yleisellä tasolla, että niihin on mahdotonta vielä muodostaa lopullisia kantoja. Jokainen lainsäädäntöesitys täytyy arvioida erikseen, kun toimet alkavat konkretisoitua.

Yleisesti ottaen tuemme kestävän kehityksen näkökulmien sisällyttämistä finanssialan sääntelyyn. On tärkeää erottaa, milloin sääntely on kannustavaa, ja milloin siitä puolestaan tulee yrityksien toimintaa tarpeettomasti rajoittavaa tai hallinnollista taakkaa kohtuuttomasti lisäävää. Edellisen kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman toteutus on osoittautunut paljon laajamittaisemmaksi kuin sen julkaisuvaiheessa osattiin ennakoida, joten kehotamme varaamaan riittävästi aikaa ja harkintaa uusien lakihankkeiden valmistelulle.

Strategiassa korostuu vahvasti rahoitusmarkkinoiden riskienhallinta. Kestävyysriskit ovat olennainen osa kokonaisriskienhallintaa, ja nähdäksemme finanssiala on jo nykyään kohtuullisen tietoinen tästä ja sisällyttänyt kestävyysriskit osaksi riskienhallintakäytäntöjään. Ala on saanut paljon asiaan liittyvää ohjeistusta valvojilta viime vuosina, ja ensi vuonna on tarkoitus suorittaa laaja pankkien ilmastostressitesti, jossa kartoitetaan eurooppalaisen pankkisektorin varautuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin.

Vakavaraisuussääntely määrittää koko finanssisektorin vakautta, ja sillä on suuri vaikutus myös pankkien mahdollisuuksiin rahoittaa yrityksiä. On tärkeää säilyttää vakavaraisuussääntelyn riskiperusteisuus, jotta emme päädy hinnoittelemaan riskejä väärin poliittisten tavoitteiden vuoksi, tai heikennä tarpeettomasti rahoittajien mahdollisuuksia palvella yrityksiä.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs