Asiakkaan tarpeet keskiöön vakuutuskaupassa

Hallitus esittää mittavaa uudistusta vakuutusten tarjontaan liittyviin menettelyihin. Esitys perustuu EU-direktiiviin, jonka tulee olla kansallisesti voimassa helmikuussa 2018.

Esityksen merkittävimmät uudistukset liittyvät vakuutusten myynnin menettelyihin ja tiedoksiantovelvoitteisiin. Sääntely koskee kaikenlaisten vakuutusten myyntiä eri kanavista, myös esimerkiksi verkkokauppaa ja asiamiesmyyntiä. Yksinkertaistettuna vakuutuksentarjoajan on aina toimittava asiakkaan edun mukaisesti.

”Asiakkaan tarpeet tulee selvittää ennen vakuutuksen myymistä, ja mahdollisten eturistiriitojen varalta on luotava sisäiset järjestelyt. Myös myyjien ammattitaitovaatimuksia täsmennetään”, selittää Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta. Uutta on myös, että vakuutustuotteesta on laadittava koko sen elinkaarta koskeva tuotehallintasuunnitelma ja määriteltävä, mille asiakasryhmille vakuutus sopii.

”Sijoitusvakuutusten myyntiin liittyvät selonotto- ja tiedonantovelvoitteet lisääntyvät merkittävästi. Ala pitää hyvänä, että sääntely yhtenäistyy muiden sijoituspalveluiden myynnin sääntelyn kanssa. Hallitus on juuri esittänyt tältä osin sijoituspalvelulain laajaa muutosta”, Pekonen-Ranta jatkaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin vakuutusten tarjoamisesta (Insurance Distribution Directive, IDD) liittyvän kansallisen lainsäädännön on oltava valmiina helmikuussa. Esitys valmisteltiin pitkään toimineessa STM:n työryhmässä, jossa FA oli edustettuna. Pekonen-Ranta pitää hyvänä, että lainsäädännön vaikutusarviointineuvoston kesäisen lausunnon mukaan esityksen vaikutukset on arvioitu perusteellisesti.

EU-tasoisen täsmentävän sääntelyn neuvottelut ovat Brysselissä edelleen kesken. Koko sääntelyn voimaantulon siirtäminen syksyyn 2018 on myös esillä neuvotteluissa. FA kannattaa voimaantulon siirtämistä, koska keskeneräiset sääntelyn yksityiskohdat ovat tärkeitä yhtiöiden valmistautumisen kannalta.