Eläkejärjestelmien yhdistyminen selkeyttäisi lakisääteistä eläketurvaa

Finanssialan mielestä huolellinen ja yksimielinen raportti kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisestä antaa hyvä edellytykset edetä sulautumisen tiellä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnalliset eläkkeet siirtyvät pääosin työntekijän eläkelain, TyEL:n, piiriin ja niitä hoitavasta Kevasta tulee työeläkeyhtiö tai -kassa. Yhdistymistä selvittänyt työryhmä jätti tänään 19.2. raporttinsa.

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari pitää selvitystä tärkeänä sillä työeläkevakuutusyhtiöiden huolena on pitkään ollut TyEL:n epäselvä rajapinta suhteessa kuntien eläkejärjestelmään. ”Kannatamme kilpailua, mutta nykyinen kahdella erilaisella rahoitusperiaatteella toimiva järjestelmä ei ole sitä. Työryhmän selvitys järjestelmien yhdistämisestä auttaa tilanteen korjaamisessa.”

Kivisaaren mukaan epäselvä rajapinta on vaikeuttanut myös yhteiskunnan palvelurakenteiden uudistamista. Joissain tapauksissa palvelujen ja toimintojen järkeistämisen esteenä on ollut se, että niiden tarjoajan on haluttu säilyvän Kevan jäsenenä. Jäsenyyden edellytyksenä on kunnallisten toimijoiden määräysvalta.

”Lakisääteisen eläkkeen tarkoitus on säilyttää eläkkeelle siirtyvän henkilön kohtuullinen tulotaso. Tämä on toteutettava kohtuullisen maksutason lisäksi tavalla, joka mahdollistaa yhteiskunnan uudistamisen. Eläkejärjestelmän on palveltava yhteiskunnan tarpeita eikä sen rakenne saa rajoittaa uudistumismahdollisuuksia”, Kivisaari painottaa.

Yhdistämisen jälkeen kuntatyöntekijät vakuutettaisiin TyEL:n mukaisesti. Nykyinen Keva jakautuisi kahtia. Ns. TyEL-Kevaan siirtyisi karttuneista ja jo maksussa olevista eläkkeistä se osa, joka vastaa TyEL-tasoa. Kuntasektorin TyEL-tasoa parempi eläketurva eriytettäisiin ns. Julkis-Kevan hoidettavaksi. Eläkkeiden jakaminen kahteen osaan ei näkyisi eläkkeensaajalle. Jako tehtäisiin vain eläkkeiden rahoitusta varten.

Kivisaari kiittelee työryhmää arvokkaasta panoksesta suomalaisen työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. ”Kansainvälisissä vertailuissa suomalainen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on saanut paljon kiitosta. Tälle pohjalle uuden työeläkevakuutusyhtiön on helppo rakentaa vastuullinen ja avointa hallintoa toteuttava malli”, Kivisaari sanoo.

Pohdittavaksi jää kuitenkin vielä monia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi nykyistä Kevaa koskevan julkisuusvelvoitteen muuttuminen uudessa tilanteessa. Jatkotyössä on varmistettava myös se, ettei yksityisen sektorin vastuulle tule lisäkustannuksia julkisen sektorin historiallisista vastuista tai erilaisesta työntekijärakenteesta.

Työryhmän raportti: Eläkejärjestelmien erillisyys