Etätyön johtaminen finanssialalla

Työn, asiakaskäyttäytymisen ja toimialan muutokset luovat tarvetta uudenlaiselle työkulttuurille ja johtamiselle. Yksi joustavista malleista on etätyö, jonka odotetaan lisääntyvän finanssialalla tulevaisuudessa. Etätyössä korostuvat erityisesti luottamus ja vuorovaikutus.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun kandidaatintutkielmansa tehnyt Martta Asikainen selvitti tutkimuksessaan etäjohtamisen erityispiirteitä ja osaamisvaatimuksia finanssialalla. Tutkimus perustui henkilöstön kehittämisen asiantuntijoiden teemahaastatteluihin ja kyselyihin.

Toimialan asiakaslähtöisyys ja tiukat tietoturvavaatimukset nähtiin finanssialan etätyötä eniten rajoittavina tekijöinä. Etätyö nähtiin kuitenkin mahdollisuutena tarjota asiakkaille joustavammin ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua. Etätyön edellytyksenä on toimiva teknologia, tietoturva ja onnistunut johtaminen.

Perustana luottamus

Luottamusta pidettiin etätyön perustana. Vastavuoroinen tiedonkulku ja vuorovaikutus nähtiin etenkin luottamusta rakentavina tekijöinä. Ajoittaisten kasvokkaisten tapaamisten järjestämistä esimiehen ja etätyöntekijän kesken pidettiin tärkeänä jaksamisen, motivoinnin ja tuloksellisuuden kannalta.

Selvityksen tulokset heijastelivat finanssialan uudenlaista työkulttuuria, joka perustuu joustavuudelle sekä ihmisistä kiinnostuneelle jaetulle, osallistavalle ja vastuuttavalle johtamiselle. Työntekijät nähdään tuottavuuden päätekijöinä, joiden osaamista pidetään korkeassa arvossa. Tutkimus on osa Hyvinvoiva finanssiala 2020 -hanketta.

Lue kandidaatintutkielman tiivistelmä

Hyvinvoiva finanssiala 2020 -hankkeen sivut