EU

EU-sopu vakavaraisuussäännöksistä on tervetullut

Finanssialan
Keskusliitto pitää EU:n tasolla saavutettua poliittista sopua pankkien
uusista vakavaraisuussäännöksistä (CRR/CRD IV-paketti) tervetulleena.
Uusilla säännöksillä saatetaan voimaan Basel III:n mukaiset
vakavaraisuusvaatimukset, joiden noudattamiseen on sitouduttu G20-maiden
keskuudessa.

​Vakavaraisuussopimuksen valmisteluprosessi on kestänyt pitkään. Finanssialan Keskusliiton johtavan asiantuntijan Reima Leton mukaan pitkäksi venynyt valmistelu on luonut toimialan keskuudessa epävarmuutta muun muassa uudistuksen voimaantuloajankohdasta. ”Edelleen lykkääntymisellä olisi ollut laajemmin kielteisiä heijastusvaikutuksia eräiden muiden vireillä olevien direktiivihankkeiden etenemiseen ja pankkiunionin käyttöönottoon”, Letto arvioi.

Vaikka valmistelun aikana on tehty useita myönteisiä muutoksia, jotka ottavat eurooppalaisten markkinoiden erityispiirteet huomioon, sisältää sääntelypaketti joitakin huolestuttavia elementtejä. Niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia pankkien välisiin tasavertaisiin kilpailuedellytyksiin. ”Erityisesti kansallista harkintavaltaa sisältävät mahdollisuudet pääomavaatimusten kiristämiseen ovat vastoin uudistukselle asetettua täysharmonisointitavoitetta”, Letto sanoo.

Prosessi ei kuitenkaan ole vielä EU:n tasollakaan ohi, vaan säännösten voimaantulo riippuu lopullisten asetus- ja direktiivitekstien kaikkien kieliversioiden valmistumisesta. On tärkeää, että pankeille jää tämän jälkeen riittävä valmistautumisaika toteuttaa vaatimusten edellyttämät muutokset järjestelmissään.