EU-tuomioistuimen päätös estää sukupuolen huomioinnin vakuutusten hinnoittelussa

Vakuutettavan henkilön sukupuolta ei voi enää tulevaisuudessa huomioida vakuutusriskien hinnoittelussa. EU-tuomioistuin antoi tänään ratkaisunsa ennakkotapauksessa, jossa se katsoo, että nykyinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva direktiivi rikkoo EU:n perustamissopimukseen kirjattuja tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita.

​Direktiivin perusteella sukupuolta on tähän saakka voinut käyttää vakuutusmaksuihin ja etuuksiin vaikuttavana tekijänä, jos sukupuolen vaikutus riskiin on ollut tilastollisesti osoitettavissa. EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan sukupuolten erilaisen kohtelun mahdollistanut tasa-arvodirektiivin säännös on pätemätön 21.12.2012 alkaen.

Finanssialan Keskusliitto, samoin kuin koko Euroopan vakuutusala, pitää päätöstä valitettavana vakuutuksenottajille. Muutos on merkittävä muun muassa vakuutusten hinnoittelun kannalta ja se koskee kaikkia vapaaehtoisia henkilövakuutuksia sekä liikenne- ja autovakuutuksia. Vakuutusala katsoo, että sukupuolen käyttö riskinarvioinnissa ei ole syrjintää, koska miesten ja naisten välillä on kiistattomia eroja eliniän odotteessa ja sairastavuudessa.

Terveen vakuutustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on, että vakuutusmaksun tulee vastata riskin suuruutta. Sukupuoli on iän ohella keskeisin odotettavissa olevaan elinikään vaikuttava tekijä. Se vaikuttaa oleellisesti vakuutettavan riskin todennäköisyyteen ja maksettavien korvausten määrään. Sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimukset osoittavat selvästi, että esimerkiksi elintavat ja sosioekonomiset tekijät eivät poista sukupuolesta aiheutuvia eroja.

– Kun vakuutusyhtiö ei saa hinnoitella tuotteitaan riskivastaavasti, johtaa se tilanteeseen, jossa on todennäköistä, että uudet maksut asettuvat korkeammalle tasolle kuin nykyiset naisten ja miesten keskimääräiset maksut. Jos erisuuruisen riskin omaavilla vakuutuksenottajilla on sama maksu, ainakin osa pieniriskisimmistä vakuutuksenottajista saattaa luopua vakuutuksestaan tai jättää sen ottamatta. Tällöin vakuutettujen keskimääräinen riskitaso ja siten myös maksut nousevat. Lisäksi mitä vähemmän riskitekijöitä voidaan hinnoittelussa ottaa huomioon, sitä enemmän varman päälle maksut joudutaan asettamaan, toteaa vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta Finanssialan Keskusliitosta.

– Tällä hetkellä on vielä vaikeaa arvioida, mihin ja miten päätös kaiken kaikkiaan vaikuttaa. Mikäli tuomio koskee myös voimassa olevia vakuutussopimuksia, joudutaan olemassa olevaa lainsäädäntöä muuttamaan, jotta tuomion edellyttämät muutokset voidaan tehdä.

Vakuutusyhtiöille päätös aiheuttaa kustannusvaikutuksiltaan mittavan uudelleenarviointi- ja hinnoittelutyön.

Lisätiedot:
vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta, puh. 020 793 4213
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat